»ناظمالشريعه« نخستين سفير كتاب خوانى صدرا شد

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

»محمد ناظم الشريعه« به عنوان نخستين سفير كتاب خوانى شهر جديد صدرا معرفى شد. به گزارش روابط عمومى شهردارى صدرا، در ادامه اجراى برنامه هاى شــهردارى صدرا در راستاى ترويج فرهنگ كتابخوانى، طرح سفير كتاب در صدرا اجرايى شد و ســيد محمد ناظم الشريعه سرمربى تيم ملى فوتسال از سوى شهردار صدرا و مديرعامل شركت عمران صدرا به عنوان نخستين سفير كتابخوانى اين شهر انتخاب شــد عباس ملك زاده، شــهردار صدرا در همين ارتباط گفت: در اين طرح قرار اســت افراد شاخص شــهر صدرا در تمامى زمينه ها شناسايى و به عنوان سفير كتابخوانى معرفى شــوند.وى افزود: افرادى همچون سيد محمد ناظم الشريعه كه از افتخارات شــهر صدرا و كشور در ســطح بين المللى هستند مى توانند سفير خوبى براى ترويج فرهنگ كتابخوانى باشــند، از اين رو با همكارى شركت عمران صدرا و نهاد كتابخانه هاى عمومى اســتان كه تلاش فراوانى در اين موضوع دارند قصد داريم فرهنگ كتابخوانى را در بين مردم افزايش دهيم.شــهردار صدرا خاطرنشــان كرد: رشــد و تعالــى هر جامعه اى بــا مطالعه مفيد صورت مى گيــرد و اگر مردم مطالعــه خود را افزايش دهند آگاهى و كيفيت زندگى آن ها در موضوعات مختلف بالا مى رود، به گونه اى كه مطالعه كتاب هاى مفيد مى تواند بسيارى از مشكلات خانوادگى و معضلات جامعه را كاهش دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.