نگاه مسئولان فارس بهصندوقتأميناجتماعي مثل نگاه به يك پدر پولدار نباشد

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

نماينده مردم تهران در مجلس شــوراي اســلامي گفت: گرچه سرمايه فروشي كار خوبي نيست ولي شركت »شستا« گاهي مجبور به اين كار است.

عليرضــا محجوب كه براي بازديــد از دو كارخانه صنعتي زير نظر مجموعه شركت ســرمايهگذاري تأمين اجتماعي به شيراز سفر كرده بود، اظهاركرد: در شرايطي كه صندوق تامين اجتماعي مجبور بــه گرفتن وام با ســود 24 درصد اســت نبايــد كارخانجاتي كه با ســودي كمتر از اين نرخ فعاليت ميكنند را نگه داشت و بايد آنها را واگذار كرد.

وي با بيان اين كه شــركت شستا يك شركت خيريه نيست كه براي حفظ اشــتغال بخواهد كارخانجاتي كه سود قابل قبولي ندارند را نگــه دارد، افزود: تعداد مســتمري بگيران تامين اجتماعي تا چند سال پيش 350 هزار نفر بود كه هم اكنون يك ميليون و 600 هزار نفر هستند و تا 10 سال ديگر هم چند برابر ميشود كه اين افراد به همراه مستمري بگيران هزينههاي زيادي دارند.

رئيس كل خانه كارگر كشور با تأكيد بر اينكه وظيفه صندوق تأمين اجتماعي حفظ اشتغال نيست به معضلات كارخانه پشم شيشه اشاره كرد و گفت: مسئولان استان فارس بايد ديد مساوي نسبت به صنايع مســتقر در استان داشته باشند و به كارخانجات زير مجموعه شستا مثل حاجي بازاري و يا يك پدر پولدار نگاه نكنند.

محجوب بيان كرد: مســئولان اســتان فارس از سفر نمايندگان مجلس مثل يك ابزار اســتفاده ميكنند و ميخواهند از جيب خالي صندوق تأمين اجتماعي خرج كارخانجات اين استان كنند.

وي گفت: مديران فارس تسهيلاتي كه براي كارخانه پشمشيشه به تصويب رســيده بــه خاطر اين كه فكر ميكننــد اين كار وظيفه صندوق تأمين اجتماعي اســت را پرداخــت نميكنند اما به ديگران وامهاي خوبي پرداخت مي كنند.

وي گفت: بحث تعطيلي كارخانه پشم شيشه را دنبال نميكنيم و كســي طرفدار تعطيلي اين كارخانجات نيســت امــا انتظار داريم مقامــات اســتاني بــه كارخانههــاي زير مجموعه شســتا با ســاير كارخانجات ديد مساوي داشته باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.