4 اشتباه استارت آپها در توليد محتوا، بازاريابى و جذب مشترى

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

در اين مقاله به بررســى 4 اشــتباه اســتارت آپها در توليد محتوا، بازاريابــى و جذب مشــترى مىپردازيم. امروزه تحقيقهاى بســيارى در زمينه راه اندازى كســب و كار، درك و شــناخت بازار و تعيين چگونگى همخوانى محصولات ما با نيازهاى مشتريان صورت مىپذيرد.

با وجود اين، وقتى در حال ســاختن پايگاه مشــتريان براى كســب و كارمان (آنلاين يا آفلاين) هســتيم، آن چه در مرحله بعد اتفاق مى افتد به ندرت رويدادى آرام و بى دردسر خواهد بود. كسب و كارها ممكن است محصولشــان در بازار گل كند اما اغلب آنهــا براى بقا تلاش مىكنند و دست و پا مىزنند.

اغلب، اشــتباهات بازاريابى مقصر اصلى ماجرا اســت. اين اشتباهات مىتوانند موانع عظيمى بر سر راه استارت آپها باشند. در اينجا 4 اشتباه اســتارت آپ ها در توليــد محتوا، بازاريابى و جذب مشــترى را كه بايد مراقب باشيد انجام ندهيد به شما معرفى مىكنيم.

1-استفاده نكردن از فرصت پيام رسانى

فقط ســاخت و ارايه محصولات درســت كافى نيست؛ لازم است كه ربط پذيرى و كارآمدى محصول تان به استفاده كنندگان احتمالى و بالقوه در سطح كلان انتقال داده شود (اين كه مىبينم محصولات بىنظيرى هستند كه به خاطر درك كم مالكان شــان نســبت به اهميت و قدرت پيامرسانى برنــد، هيچ توجهى را بــه خود جلب نمى كنند ناراحت كننده اســت) يك كسب و كار چگونه از اين فرصت استفاده مى كند؟ از طريق محتوا.

هر چيزى محتوا محســوب مىشــود: متن روى وبســايت، پستهاى وبلاگ، ويديوها، به روزرســانى رســانه هاى اجتماعى و اين قبيل چيزها محتوا است كه با مشتريان بالقوه حرف مىزند. بنابراين پيامرسانى درست به پلتفرمهاى متعدد امرى ضرورى است.

ســر زدن مشترى به وبسايت شما باعث مىشــود كه آن مشترى در مورد كارى كه شما انجام مىدهيد دچار سردرگمى نشود. او مجبور نيست بيــش از يــك بار متن مقدمه را بخواند تا كســب و كارتان را درك كند. جملــه مهــم و نهايى بايد به صورت مفيد و مختصــر بر ماهيت وجودى و همچنين منحصر به فرد بودن كســب و كار تأكيد كند (باهوش بودن خوب است اما نه آن قدر باهوش كه مبهم و پيچيده به نظر برسيد).

هــر يك از صفحههاى بعدى بايد بيشــتر به ايــن نكته كليدى صفحه اصلى بپردازند. شــما نماد چه چيزى هســتيد؟ چه خدماتى ارائه مىدهيد؟ چه چيزى شــما را خاص و منحصر به فرد مىكند؟ دقيقا چگونه مىتوانيد كمــك كنيد؟ چــه موقعيت هــاى جغرافيايى را خدمت رســانى مىكنيد؟ پيامرســانى مفيد و مختصر آدمهاى درســت و مناسب را به كسب و كار شما جذب خواهد كرد و باعث افزايش تغيير و تبديل ها خواهد شد.

2-جذب نكردن بازديد كنندگان با شرح و جزئيات

پس، وبسايتى را ايجاد كرده ايد كه به آن افتخار مىكنيد و در توليد محتوا براى ايجاد ترافيك ارگانيك مناسب به وبسايت تان سرمايهگذارى كرده ايد. بعد چه اتفاقى مى افتد؟ پاســخ: اشــتباه استارت آپ ها را تكرار نكنيد و نگذاريد اين بازديدها هدر بروند. آن ها را روى هوا بقاپيد!

براى بازديدكنندگان تان دليلى بياوريد تا حاضر شــوند اطلاعاتشان را به اشــتراك بگذارند. ارائه خبرنامهها و منابع قابل دانلود معمولا راهى توصيه شــده براى ســاخت پايگاه داده هاى ايميلى بوده اســت كه به نوبه خــود به پرورش و افزايــش بازديدكنندگان كمك مىكنــد (اما لزوما هر بازديدى كه داشــته باشــيد به جذب مشترى منجر نمى شود. پس آن وقت از كجا مىدانيد چه كســى يك مشترى بالقوه هست يا نيست؟ اگر ممكن بــود كه بتوانيد تمــام اين اطلاعات را حتى بدون ثبت نام افراد به دســت بياورى چه؟).

3-محتواى كم كيفيت فراهم آوردن (يا محتواى كافى توليد نكردن)

محتوا در واقع نحوه تعامل شما با مخاطب است و اساسا نحوه شناختى اســت كه مردم به صورت آنلاين از شما دارند. بنابراين، وقتى پستها و ويديوهاى شما كسلكننده باشــند، با به روزرسانىهاىتان نامنظم باشند، ممكن اســت اين تأثير را در اذهان بگذاريد كه حرفهاى نيســتيد؛ اين امر تأثير تضعيف كنندهاى بر كسب و كارتان مىگذارد.

در اينجا كميت و كيفيت هر دو مهم هســتند اما استارت آپ ها اغلب كمبــود منابــع دارند. در اين صورت، من پيشــنهاد مىكنــم كيفيت را بر كميــت ترجيح بدهيد اما حتــى در آن صورت هم، اجــازه ندهيد تعداد به روزرسانىهاى تان از يك حدى پايين تر بيايد.

اگر به صورت واقع بينانه يك بار در هفته بيشترين تعدادى است كه مىتوانيد مديريت كنيد، به همين روند ادامه بدهيد. شما بايد بدانيد هر چند وقت يك بار مى توانيد پست بگذاريد و يك تقويم محتوا درست كنيد.

4-ايجاد محتواى با كيفيت اما بازاريابى نكردن آن

چه كســى به وبلاگ زيبايى كه درست كرده ايد و روزگارش را در خفا مى گذراند توجهى خواهد كرد؟ اشــتباه اســتارت آپ ها اين است كه اغلــب آن قدر بر توليد يا ارايه محصول يا خدمات شــان تمركز مى كنند كه فراموش مى كنند بازاريابى آن نيز بخش مهمى از شغل شان به حساب مى آيد.

همچنين، مالكان كســب و كارهاى نوپــا اغلب با خود ارتقايى درگير هســتند. به نظر مى رسد عده بسيارى از حرف زدن درباره خودشان يك انزجار ذاتى دارند.

من قبلا در كســانى كه سابقه فناورى داشتند متوجه اين مساله شده بودم اما هر كســى موقع ارتقاى يك كســب و كار آنلاين ممكن است از خود آگاهى رنج ببرد. اين امر، متاســفانه، ممكن است پيام كسب و كار را در معرض سوء ظن قرار دهد يا تضعيف كند.

بالاخره، هر رســانه اجتماعى را بايد شــخصيتى اداره كند و داســتان زندگى شــما »اعتبار خيابانى« )اعتبــارى كه در بين مردم كوچه و خيابان داريد) شــما است، پس احتمالا دلتان بخواهد آن را به سرمايه تبديل كنيد. آيا مجددا فكر كردن به خود ارتقايي كمكى مى كند؟ اگر مطلقا نمى توانيد اين كار را انجام دهيد، يك بازارياب حرفه اى و با تجربه را استخدام كنيد (اين كار ارزش سرمايه گذارى كردن را دارد).

در مراحــل اوليه، بك كســب و كار به توجه تمام و كمال نياز دارد. اين موقع وقت مناسبى براى گيج بازى درآوردن نيست!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.