وام50 ميليونىدركلانشهرها

KHABAR JONOOB - - گردشگري -

مديــر عامــل ســابق شــركت خودروســازى ســايپا گفــت: بنــده بــا 3 مــاه حضــور در ســايپا مســئول وضعيت خودروسازى ايران نيســتم و بايد كسانى كه 40 ســال در اين صنعت حضور داشته و بــراى آن برنامه ريــزى كرده اند جواب دهند.به گزارش تسنيم، محمدرضا سروش پــس از 3 ماه حضور در اين خودروســاز بزرگ كشورى جاى خود را به سيد جواد ســليمانى از مديران ســابق ايــران خودرو كه ســوابقى در پتروشــيمى نيز دارد، داد و برخى رســانه هاى نزديــك به دولت از آن با عنوان آغاز »اصلاحگرى« در سايپا نام بردنــد. افزايش هاى پياپــى در قيمت خودروهــاى داخلى؛ چــه آن ها كه فروش قطعى هســتند و چه آن ها كه پيش فروش شــده اند؛ تجمعات مردمى زيادى را ايجاد كــرده و باعث شــده اســت اعتراضات به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين ســازمان حمايت از مصرف كننده كشيده شــود. اگر چه نه ســازمان حمايــت و نه وزارت صمــت موضع مشــخصى نگرفته و بــه مانورهاى پوپوليســتى و زدن حرف هاى دو پهلو مشــغول شده اند.تغيير مدير عامل ســايپا كــه تنها 3 مــاه از انتصابش مى گذشــت شــايد نشــان از عــزم جدى وزارت صمت بــراى »آغاز اصلاحگرى« در صنعت خودرو داشــته باشد اما فهم اين كه وزارت صمت دنبال يك قربانى بود يا واقعا به دنبال اصلاح گرى اســت دشــوار نيســت، و مى توان با ترسيم شرايط بهينه و آن چــه در اقتصادهاى رقابتى و صنعتى انجام مى شــود به روشــنى نشــان داد كه وزارت صمت و ســازمان حمايت به كدام سو حركت مى كنند.

بر اين اساس محمد رضا سروش در گفت و گويي با تسنيم پشت پرده هايي از بركنار شدن خود و نقش مسئولان صنعتي را در ايــن زمينــه وگراني هــاي خودرو افشــا كرد كــه در ادامه به اهم آن اشــاره شده است.

بنده بركنار شدم و تصميم را هم در وزارتخانه گرفتند و ارجاع مساله به هيات مديره ســايپا فرافكنى و با هــدف فرار از مسئوليت طرح شد. متاسفانه آقاى رحمانى مردى نيست كه به دنبال تصميمات بزرگ باشــد و توان آن را نــدارد كه تصميمات ريشــه اى بگيــرد، و متاســفانه در حــال مديريت سياســى و روانى صنعت كشــور اســت. در حالى كــه صنعت جايى اســت كه بايد به طور تخصصى مديريت شــود و جاى سياسى كارى نيست. اگر وزير، بنده يا هر شــخصى در زير مجموعه را بخواهد و بگويد برنامه هاى بنده X اســت و شما به روش Y اعتقاد داريد، پس بهتر اســت نباشــيد، هيچ مســاله اى نيســت و امرى طبيعــى اتفاق افتاده و بايــد به وزير براى پيشــبرد برنامه هايش اختيارات و فرصت داد اما با مانورهاى سياســى و پوپوليستى وضعيت صنعت از اين هم بدتر خواهد شد و دود آن به چشم همه مردم مى رود.

مساله افزايش قيمت ها كه مصوبهاى است كه خود جناب رحمانى امضاى چندين وزير را براى اجراى آن گرفته است بهانه كار شــد؛ بعد بحث اولتيماتــوم و بقيه را هم كه مى دانيد. موضــوع، افزايش قيمت خودرو كه خواســته خود وزير است را در بازى هاى سياسى پيچيده و دنبال كى بود كــى بود من نبودم هســتند. به اين شــكل مهندســى سياســى و روانى شد كه گويى محمد رضا ســروش ســرخود قيمت پرايد را افزايــش داده و حــالا بــا ورود وزير و بركنارى مدير عامل سايپا مساله حل شده اســت. بنده از شــما و جناب رحمانى يك سوال ســاده مى پرســم. آيا پرايد را قرار اســت به قيمت هاى قبل برگردانيد؟ يقين داشته باشــيد چنين نخواهند كرد و شخص وزيــر طرفدار افزايش قيمــت خودروهاى داخلى اســت. پس بــه راحتــى نتيجه مى گيريم كه يك بازى سياســى با مساله اى ذاتا كارشناســى و فنى اتفاق افتاده است. گله بنــده از اين وجه ماجرا اســت كه از آن بوى حســن نيت به مشــام نمى رســد. توليد يــك محصول براى 30 ســال قطعا غير كارشناســى اســت و بايد محصولات روز را با منطــق »هزينه-فايده« اقتصادى توليد كرد. چيزى كه در همه كشــورهاى خودروســاز جهان وجود دارد. بنده كه به اين مســاله اعتقاد دارم بايد بركنار شوم و كســانى كه اين وضعيت را ايجاد كرده اند بايــد در آرامش باقى بماننــد. آيا اين دو گزاره نشان از اين دارد كه »اصلاحگرى« در صنعــت خودرو بــه راه افتاده اســت؟ تاكيد بنده اين اســت كه مردم را نمىشود فريــب داد و آن هــا تحــولات را زير نظر دارند و مى فهمند كه چه كســى به دنبال خدمت است و چه كسى در حال بازى هاى سياسى اســت. ضمن اين كه مساله گرانى پرايد به گونه اى كه فكر مىكنيد، نيست.

قيمت پرايد اگر بــر فرض مثال 40 ميليون تومان هم باشد، معادل 3700 دلار است. آيا كسى مى تواند خودرويى در هر كجــاى جهان به بنده نشــان دهد كه بتوان بــا 3700 دلار خريد؟ قطعا خيــر. ببينيد؛ اين كه جامعه ما بــه دليل ركود اقتصادى شــديد كنونى فقير شــده و توان خريد بالا ندارد تقصير خودروساز نيست. اين مساله بــه كلان اقتصاد كشــور باز مــى گردد و بايــد كليت اقتصاد به گونــه اى بازخوانى شــود تا مردم ثروتمندتر شــوند و بتوانند پرداخت بيشترى براى خريد خودرو انجام دهند. نمى شــود در بازارهاى سكه، ارز و ... جهش قيمتى تا 4 برابر داشــته باشى و همزمــان قيمت خودرو را ســركوب كنى. اين كار نشدنى است و خودروساز را نابود مى كند. به هر حال اين سيل نقدينگى ايجاد شــده به بازار خودرو هم كشيده مى شود و حتما قبــول داريد كه اقتصــاد يكپارچه است و آن را نمى توان به بخش هاى مجزا از هم تقســيم كرد البته حداقل 12 درصد هزينه زائــد؛ در قيمت گذارى پرايد، يعنى حدود 4 و نيم ميليون تومان؛ فقط از ناحيه خريد سهام شركت به خريدار تحميل شده اســت كه به دورههاى قبــل باز مى گردد، و قيمت پرايــد را مى توان با اســتفاده از مزيتهاى اقتصادى كشــور كاهش داد اما نمــى تــوان پايين تر از نقطه ســر به ســر فروخت.

**بنده از لابى خودروسازان براى حفظ ديــوار تعرفه ها اطلاعــى ندارم اما اگر چنين چيزى صحت داشــته باشــد بايد از مديران 40 ســاله خودرو سوال كرد كه بــا 1,3 دوره كار (40 ســال) در صنعــت خــودرو بــه دنبال مقصــر معرفــى كردن ديگران هستند.

قيمت پرايد گران نيست!

معاون اداره كل تجهيز منابع مالى، فنى و اقتصادى شــركت بازآفرينى شــهرى ايران نحوه دريافت تســهيلات ساخت و خريد مســكن در بافت هاى فرسوده را تشريح و گفت: با كدپستى و كد جام از واقع شدن ملك خود در بافت فرسوده آگاهى يابيد.

به گزارش فارس، مجتبى عباســى با اشــاره به اين كه برنامه بازآفرينى شــهرى ايران داراى چند ركن اجرايى اســت، گفت: يكى از اركان مهم كه بخش اعظمى از اين برنامه را در بر مى گيرد، نوسازى، بهسازى و مقاوم سازى مسكن است و در اين راستا برنامه ريزى شده كه تسهيلات ارزان قيمت به سازندگان مسكن ارايه شود.

وى با اشــاره به اين كه بر اســاس برنامه بازآفرينى شهرى تسهيلات مشاركت مدنى ســاخت در كلانشهرها 50 ميليون تومان و در ســاير شهرها 40 ميليون تومان بدون نياز به ســپرده گذارى ارايه مى شود، گفت: با همراهى دولت نرخ سود اين تسهيلات به 50 درصد نرخ سود شوراى پول و اعتبار كاهش يافته است.

معاون اداره كل تجهيز منابع مالى، فنى و اقتصادى شــركت بازآفرينى شــهرى ايران افزود: تسهيلات مشاركت مدنى ساخت با نرخ سود 9 درصد در دوره مشاركت 2 تا 3 ساله ساخت در محدوده هاى هدف بازآفرينى پرداخت مى شود.

وى اظهار كرد: براى اســتفاده از تســهيلات ســاخت مســكن متقاضيان مى توانند با مراجعه به سامانه facility.udrc.ir كدپستى و كدجام ثبت شده در سند را وارد كنند و از وقوع ملك خود در بافت فرسوده مطلع شوند.

عباســى ادامه داد: اگر ملك، در بافت فرسوده مورد هدف بازآفرينى قرار گرفته باشد با ورود اطلاعات پروژه و مشخصات مالك در سايت، كارشناسان ادارات راه و شهرسازى در سراسر كشور اطلاعات وارد شده را بررسى و در صورت نبود مشكل و تكميل مدارك، معرفى نامه اى براى ارايه به بانك عامل صادر مى كنند و تسهيلات ساخت مسكن طى 15 روز به متقاضى پرداخت مى شود.معاون اداره كل تجهيز منابع مالى، فنى و اقتصادى شركت بازآفرينى شــهرى ايران، اظهار كرد: همچنين تسهيلات وديعه اسكان موقت به منظور جا به جايى افراد از مسكن خود در طول دوره ساخت، در كلانشهرها به مبلغ 20 ميليون تومان و در ساير شهرها به مبلغ 15 ميليون تومان با نرخ سود 9 درصد به متقاضيان پرداخت خواهد شــد.وى ادامه داد: به دليل افزايش هزينه هاى توليد در ســال اخير بر اســاس توافق با بانك مســكن، مقرر شــد تا با اســتفاده از منابع داخلى بانك سقف دريافت تســهيلات براى انبوه ســازان افزايش پيدا كند. بر اين اساس سازندگان حرفه اى مى توانند در صورت استفاده از تكنولوژى هاى نوين در شهر تهران علاوه بر دريافت تسهيلات 50 و 40 ميليون تومانى با سود 9 درصد، مجموعا تا سقف 110 ميليون تومان تسهيلات بدون سپرده گذارى دريافت كنند به نحوى كه مازاد تسهيلات بافت فرسوده تا سقف 110 ميليون تومان با نرخ سود 18 درصد و يا مصوبه شوراى پول و اعتبار محاسبه مى شود.

معاون اداره كل تجهيز منابع مالى، فنى و اقتصادى شركت بازآفرينى شهرى ايران بيان كرد: ميزان تسهيلات خريد مسكن صندوق يكم در شهر تهران 80 ميليون، شهرهاى بزرگ با جمعيت بالاى 200 هزار نفر، 60 ميليون تومان و ســاير مناطق شــهرى 40 ميليون تومان، با نرخ ســود 6 درصد، پرداخت مى شود.وى با اشاره به نحوه دريافت تسهيلات از صندوق پس انداز يكم، بيان كرد: در اين روش افراد مى توانند با سپرده گذارى به مدت حداقل يك ســال از تسهيلات اين صندوق اســتفاده كنند و به طور مثال اگر 15 ميليون تومان براى دو ســال در اين صندوق ســپرده گذارى كنند مى توانند در پايان دو سال با دريافت 60 ميليون تومان تســهيلات، نســبت به خريدارى ملكى كه در اين مدت طى برنامه بازآفرينى در حال توليد بوده است، اقدام كنند.

عباســى گفت: تســهيلات برنامه بازآفرينى شهرى به منظور ساخت و ساز در محلات هدف بازآفرينى و بافت هاى فرسوده ارايه مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.