روش درمان افسردگى

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

محمدزاده با بيانناينكهددر صورتتخفخفيففبودنافافسردگى، ورزشزشككردنمىتواننتوانندففرد رااشادكند، افزود: ورزش روزانهوزانهددر كنار درمان دارويى و جلسات مشاوره مىتواند اثربخش باشد، ورزش باعث شده تا مواد شيميايى نشاط آور و انرژى بخشى چون سروتونين و اندورفين در مغز آزاد شـوند و سـلولهاى مغزى رشـد كنند؛ كارى كه داروها بهطور مصنوعى انجام مىدهند.وى خاطرنشـان كرد:ورزشهايى مانند ايروبيك يا پياده روى ساده نيز از جمله ورزشهاى مناسب براى بهبود افسردگى هستند.فوق تخصص كودكان در دانشگاه علوم پزشكى كردستان، در پايان يادآور شد: خانوادهها نشانههاى افسردگى به ويژه افكار خودكشى را جدى بگيرند و در

صورت مشاهده علائم افسردگى جهت ارزيابى و درمان به روانپزشك يا روانشناس مراجعه كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.