سرنوشت پرونده بزرگ كلاهبردارى با 13 هزار خانوار شاكى!

KHABAR JONOOB - - اخبار -

پرونده كلاهبردارى موسوم به گليم و گبه كرمانشاهان كه بيش از 13 هزار شــاكى داشت با درايت مسئولان قضايى رســيدگى شــد و پس از تاييد حكــم متهم در ديــوان عالى كشــور، اكنون دســتگاه قضايى در تلاش اســت تا بر اساس اموال شناســايى شــده، مطالبات مالباختگان را پرداخت كند. به گزارش پارســينه، يكى از مهم ترين پرونده هاى دســتگاه قضايى كرمانشــاه كه در طى دو سال گذشته مورد رسيدگى قرار گرفت و نهايتا منجر به صدور حكم شد، پرونده موسوم به گليم و گبه كرمانشاهان است، پرونده اى كه در آن يك فرد به كلاهبردارى به مبلغ 238 ميليارد تومان از مردم اقدام كرده بــود. پرونده اى كه ماهيت و روش كلاهبــردارى آن قديمى و تكرارى اما بســيار فريبنده بود. روشى كه به مردم پيشنهاد دريافت ســودهاى كلان مى دهد و از اين طريق سرمايه هاى زيادى از مردم كلاهبردارى مى شــود. پرونــدهاى كه در آن ارقام 170 ميليــارد تومان، 250 ميليارد تومان، 200 ميليارد تومان و ارقام اين چنينى بود و حجم زيادى از شكايت شكات را به همراه داشت. مجتبى ملكى دادستان وقت كرمانشاه چند روز پــس از دســتگيرى اين متهم در مصاحبه اى با تشــريح جزييات كلاهبردارى ميلياردى در كرمانشــاه گفت: اين متهم ابتدا از ســازمان صنعــت، معدن و تجارت مجــوزى را براى توليــد گليم، گبه و قالى مى گيرد اما در ادامه مســير كارش به دريافت ســرمايه از مردم منجر مىشود. وى گفت: اين فرد با انجام مقدماتى كار خود را آغاز و پس از مدتى با نصب و پخش اطلاعيه در ســطح شهر با عنوان اعطاى سود مشاركتى زياد، سود 72 درصد را به مردم پيشنهاد داد. اين مقام قضايى اظهار كرد: بررسى هايى كه تا كنون انجام شده نشان مى دهد فرد خاطى حدود 220 ميليارد تومان پول از مردم دريافت كرده است و حالا مردمى كه با هزار مشكل مالى به اين فرد اعتماد كرده و پول و ســرمايه خود را به وى داده بودند با مراجعه به دستگاه قضايى انتظار برخورد و استرداد وجوه را دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.