پيروزى مدعيان در هفته دوازدهم ليگبسكتبال

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

در پايــان هفتــه دوازدهم رقابتهاى ليگ برتر بســكتبال مدعيــان قهرمانى برابر حريفان خود به پيروزى رسيدند.هفته دوازدهم رقابتهاى ليگبرتر بسكتبال باشگاههاى كشــور به ميزبانى تهران و مشــهد پيگيرى شــد كه در جريان مســابقات مدعيان ليگ (پتروشــيمى، نفت آبادان و شــيميدر تهران) باز هم مقابل رقباى خود برنده شدند.به اين ترتيب در تنها بازى اين هفته كه خارج از تهران برگزار شد نفت آبادان به مصاف آويژه صنعت مشــهد رفت و بــا نتيجه 70 بر 63 به برترى رسيد.

امــا در ايــن هفته ســالن بســكتبال آزادى ميزبــان ســه مســابقه بــود كه به ايــن ترتيب پتروشــيمى 90 بــر 66 پگاه تهران را برد.در ديگر مســابقه شــهردارى گــرگان 81 بــر 60 نيــروى زمينى ارتش را مغلــوب كرد و در آخرين مســابقه اين هفته نيز شــيميدر تهــران مهمان خود رعد پدافنــد را بــا نتيجــه 75 بر 51 شكســت داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.