شكست آمريكا براى بازگشايى پرونده

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

اسنادى كه به رويت بلومبرگ رسيده نشان مىدهد دولت آمريكا، آژانس بينالمللى انرژى اتمى را براى بازگشــايى پرونده ادعايى موسوم به »جنبه هاى نظامى احتمالى« در برنامه هســتهاى ايران تحت فشــار گذاشته اســت. به گزارش فارس، مقام هاى آمريكايى در هفتــه هاى اخير فشــارها را روى آژانس بين المللى انــرژى اتمى افزايش داده و ضمن درخواســت براى افزايش بازرســى از ســايت هاى هســته اى ايران، تهديد كردهاند قصد افزايش تحريمها عليه ايران دارد. با وجود اين، ســه ديپلمات كه هفته گذشــته در نشستى در مجاورت دفتر نمايندگى آمريكا در آژانس در وين شــركت كردهاند مىگويند كه اين تلاشها كاملاً شكست خوردهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.