رئيس اداره اجراى اسناد رسمى شيراز- حميد قرقانى

بدينوسـيله به آقاى محمدحسـين يادگار فرزند يوسـف به شـماره ملى 2291034553 بدهكار پرونده اجرايى كلاسه 139704011121000125 ابـلاغ مـى گـردد كـه بانك صادرات شعبه پاسداران شيراز 4341 به موجب يك قرارداد به شـماره 95047369174 مورخ ‪4//95 30‬جهت وصول مبلغ 62571352

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

آگهى ابلاغ اجراييه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.