تلاش براى بهبود مراقبت از بيماران درمنزل

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

خبربانوان:مراقبــت از بيمــار در منزل با توجه به حساســيت موضوع براى بســيارى از بســتگان بيمار يك معضل است.از اين رو مراكزى راه اندازى شده كه اين گونه خدمات را ارايه مى دهند.به تازگى اعلام شده كه براى بهبود اين مراقبت ها قرار اســت تعرفه هاى خدمات مراكز مراقبتهاى پرستارى در منزل مورد بازنگرى قرار گيرند.

مريــم حضرتى معــاون پرســتارى وزارت بهداشــت، در اين بــاره گفت: تعرفههــاى خدمات مراكز مراقبتهاى پرســتارى در منــزل از ابتدا كم منظور شــده بود، به همين علت به شوراى عالى بيمه درخواست داديم كه دوباره در تعرفههاى اين طرح بازنگرى شود.

به گزارش روابط عمومى معاونت پرســتارى، اكنون اين طرح در شــوراى عالى بيمه ســلامت تصويب و مقرر شــده به صورت پايلوت براى پنج دســته از بيمارىهــاى قلبى و عروقى، ســرطان، نوزادانى كه نيــاز به فتوتراپى دارند، بيمارانى كه در ICU هستند و فقط نياز به مراقبت دارند و بيماران پيشرفته نارســايى قلبى اجرايى شــود.براى اعمال نظارت بر عملكرد مراكز ارائه دهنده ايــن خدمــات متقاضيان مى تواننــد هرگونه تخلف را به دانشــگاههاى علوم پزشكى گزارش دهند تا مورد رسيدگى قرار بگيرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.