تظاهرات زنان آمريكايى عليه ترامپ

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

هزاران نفر از زنان آمريكا در صدها شــهر اين كشــور، در ســومين ســالگرد رياســت جمهورى دونالد ترامپ، دست به تظاهرات عليه سياســتهاى وى زدند.بــه گزارش خبرگزارى مهــر به نقــل از رويتــرز، ســازمان دهندگان ايــن تظاهرات سراســرى مىگويند از تظاهرات امسال به عنوان ابزارى براى مطالبه افزايش حقوق، توجه به سلامت زنان و حق راى، بهره خواهند برد.

تمركــز بر انتخابات 2020 كه احتمالاً با حضور ترامپ به عنــوان نامزد حزب جمهوريخواه همراه خواهد بود نيز از ديگر موضوعات مطرح شــده از ســوى زنانى بود كــه در تظاهرات مشــاركت داشــتند.اين تظاهرات همچنين فرصتــى بود كه طى آن دســتاوردهايى كه زنان طى سال ميلادى گذشته در عرصه سياست به دست آوردند؛ مورد تقدير قرار گيرد.گفتنى اســت طى انتخابات ميان دورهاى كنگره كه در ســال 2018 برگزار شــد؛ زنان دموكرات در عرصه فــدرال و ايالتى خوش درخشيدند و شاهد ورود زنان مسلمان و سياه پوست به عرصه سياسى آمريكا بوديم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.