بيكارى و بازنشستگى پيش از موعد

معضل پرستاران است

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

خبربانوان: مدير خدمات پرســتارى دانشــگاه علوم پزشكى شــيراز گفت:يكى از مهم ترين بخش هاى درمان بيماران بر عهده پرســتاران اســت و اين قشــر در فرايند مراقبت از بيماران نقش به سرايى را ايفا مى كنند.محبوبه ظريف كار در گفتگويى با خبر بانوان افزود:اگر پرستاران كار خود را بر اســاس دانش تئوريك و عملى كه از آن برخوردارند، به خوبى انجام دهند، موانع موجود در مسير بهبود و درمان بيماران به حداقل مى رسد.

خوشــبختانه در حال حاضر پرســتاران دانشگاه علوم پزشكى شيراز از دانش علمى وعملى خوبى برخوردار هســتند كه اين امر سبب مى شود مســير درمان و بهبود بيماران زودتر طى شــود.وى افزود: پرســتاران علاوه بر نقش هاى مراقبتى نقش آموزش، حمايت وپيشــگيرى در سطوح مختلف بيماران را هم بر عهده دارند كه اين امر از اهميت بالايى برخوردار است.

ايــن در حالى اســت كه كمبود نيــرو در برخى از بخش ها، عدم تطابق با نيروى انســانى، كمبــود نيروى مرد براى اجراى انطباق و موازين شــرعى در بيمارســتان ها، همچنين ناتوانى جســمى و روحى ناشى از كار شــبانه روزى وشيفت هاى زياد سبب شــده با افزايش تقاضاى بازنشستگى قبل از موعد پرستاران روبر شويم.به همين دليل در استان فارس شاهد تعداد زيادى فارغ التحصيل در رشــته پرســتارى هستيم كه متاســفانه به دليل كمبود مجوزهاى استخدام كشــورى بيكار هســتند.وى بازتــاب مثبت خدمات حرفه پرســتارى، قدرشناســى از زحمات شــبانه روزى و رســيدگى به مســايل معيشتى پرســتاران را مهم برشــمرد و گفت: موفقيت نظام ســلامت در گرو داشــتن پرســتارانى ســالم در ابعاد جســمى و روحى و روانى اســت. به اين دليل لازم اســت مســوولان مســايل و مشــكلات آنها را در همه ابعاد بررســى و مورد رســيدگى قرار دهند.از مســوولان اســتانى و وزارت براى كاهش اين مشكلات تلاش بيشتر را انتظار داريم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.