خرافاتى ترين كشورهاى دنيا

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

خرافه عقيده اى اســت كه در آن مردم به وجــود نيروهاى فرازمينى اعتقــاد دارنــد . خرافه معمــولا روش تفكر عقلانى را زير ســوال برده و به عنوان مانعى در رشــد هر كشورى مطرح مى شود. در ادامه خرافاتى ترين كشورهاى دنيا را به شما معرفى مى كنيم:

در ليســت خرافاتى ترين كشــورهاى دنيا، »هند« مقــام اول را دارد. هندى ها براى هر موقعيتى دليلى دارند كه اين موضوع در واقعيت منطقى نيســت. عبور گربه از مســير شما، يا سر رفتن شير هنگام جوشيدن همگى بدشانسى تلقى مى شوند.

»چين« كشــور ديگرى اســت كه مردم آن بســيار خرافاتى هستند. فنگ شــويى كه در هند نيز تمرين مى شود از اين كشور آمده است. تعداد بســيار زياد ديگرى نيز افســانه در همين رابطه وجود دارد. به عنوان مثال، بانوان شــناگر براى بالا بردن شانس خود، يك كيسه چاى در جلوى لباس شناى خود قرار مى دهند.

در »يونــان« جمله اى رايج وجود دارد با اين عنوان كه »چشــم بد و شرور همواره مراقب شماست« و اين عبارت ريشه در خرافات دارد. علاوه بر اين موضوع يونانى ها بر اين باورند كه شكســتن بشقابها باعث ايجاد اتفاق هاى ناراحت كننده مى شود.

در كشــورى مانند» آمريكا« نيز خرافات وجــود دارد. مردم در ايالات متحده بر اين باورند كه بارندگى در روز ازدواج، بدشانسى مى آورد. پراكنده شدن نمك نيز از نظر آنها خوب تلقى نمى شود

ليســت خرافات كشــور» فيليپين« تمامى ندارد. فيليپينى ها بر اين باورند كه ريختن نمك روى زمين باعث مى شــود كه مهمان خانه ميزبان را ترك كند. علاوه بر اينها فيليپينى ها اولين روز ســال جديد همه پنجره هــاى خانه ى خود را باز مى كنند چرا كه فكــر مى كنند با اين كار وقايع خوب به سراغ آنها آمده وشانس به آنها رو مى كند.

»نيوزيلند« كشورى بسيار زيباست كه خرافات زيادى مرتبط با مراسم ازدواج دارد. مردم بومى نيوزيلند بر اين باورند كه ماه مراســم ازدواج شــما و رنگ لباس عروسى تان مى تواند بر زندگى زناشويى شما تاثير بگذارد.

خرافات »ژاپنى ها« در فرهنگ و سنت هاى آنان ريشه دارد. ژاپنى ها ليســتى طولانى در مورد وقايعى دارند كه مى توانند دلايل متفاوت داشته باشــند. به عنوان مثال، عدد 4 براى آنها ســمبل بدشانسى است. ژاپنى ها همچنين فكر مى كنندكه عبور يك گربه ى ســياه از ميانه ى راه شما مايه خوش شانسى است كه اين موضوع دقيقا عكس اعتقاد هندى هاست.

»مصرى ها« از ابتداى تاريخ خرافاتى بوده اند! آنها موارد بسيار زيادى را بدشانسى تلقى مى كنند كه از آن جمله مى توان بر وارونه شدن كفشها نگاه كردن در آيينه شكسته و باز كردن چتر در داخل خانه اشاره نمود.

»فرانسوى ها« منطق خاص خود را دارند. وارونه شدن نان توسط آنان بدشانســى پنداشته مى شود. حتى در مهمانى ها، افراد بايد به اين موضوع بسيار توجه كنند. ضمن اينكه اگر تعداد مهمانان دور ميز غذاخورى نيز 13 باشد اين موضوع نيز نشانه ى بدشانسى است.

در ليســت خرافاتــى ترين كشــورها، »مكزيــك« هم حضــور دارد. مكزيكى ها فكر مى كنند كه لبخند زدن به نوزاد بايد در حين لمس كردن آن باشد و در غير اينصورت نوزاد بيمار مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.