مجلس اين حق را دارد كه از دولت انتقاد كند ولى دولت حق اين كار را ندارد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

عضو هيات رييســه مجلس گفت: مجلس اين حق را دارد كه از دولت انتقاد كند ولى دولت حق اين كار را ندارد، چون دولت و دســتگاه هاى اجرايى در دســتش است و بايد توضيح دهد چه كرده است.

بــه گزارش فارس، احمد اميرآبادى فراهانى عضو هيات رييســه مجلس شــوراى اســلامى گفت: طرح يك ليتر بنزين به ازاى هر ايرانى در هر روز به عدالت نزديك تر اســت البته منتقدين بايد در اين خصوص نظرات خود را مطرح كنند و اين كه كارمند و كارگر در حال حاضر حقوق يك ميليون و 200 هزار تومانى و يك ميليون و 500 هزار تومانى دريافت مى كنند خارج از عدالت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.