فعاليت سازمانهاى قانونى مردمنهاد، شاخص توسعه يافتگى است

استاندار فارس:

KHABAR JONOOB - - جنوب -

اســتاندار فارس در ديدار با اعضاى هيئت مديره ســازمان نظام پزشكى شــيراز با تأكيد بر بهرهمندى مديريت ارشد استان از نظرات مشاورهاى جامعه پزشكى افزود: فعاليت سازمانهاى مردم نهادِ قانونى كه انتقالدهنده مطالبات صنفى خود و خواستههاى مردمى به نهادهاى حاكميتى هستند، نشــاندهنده توسعه يافتگى كشور است. به گزارش پايگاه اطلاعرسانى استاندارى فارس، عنايت ا... رحيمى در اين ديدار با اشــاره به آگاهى از توانمندىهاى جامعه پزشــكى استان به عنوان يك افتخار تصريح كرد: اين توانمندىها در ســطوح ملى و منطقهاى نيز زبانزد است.

نماينده عالى دولت در اســتان فارس با اشاره به اين كه پس از پيروزى انقلاب اسلامى زيرساختهاى بسيار خوبى در حوزه سلامت و درمان در اســتان فارس و شــهر شيراز در بخش خصوصى و دولتى فراهم شده اســت، ادامه داد: ايجاد اين زيرساختها نشان دهنده توجه نظام جمهورى اسلامى به رفع نيازهاى درمانى و سلامت مردم است، بى شك توجه و همت جامعه پزشكى نيز اين موضوع را تسريع كرده است.

رحيمى با بياناين كه امروز چالش هايى ناخواســته در كشــور ايجاد شــده اســت، عنــوان كرد: عبــور از چالشها و فائــق آمدن بر مشــكلات، نيازمنــد مقاومت همه قشــرها و صنوف اســت؛ بنابراين در شــرايطى كه هزينههايى بر كشــور تحميل مىشــود بايد هر يك از ما به ســهم خود پذيراى بخشــى از اين هزينهها باشيم. وى تصريح كرد: قطعا با توجه به اين كه جامعه ما جوان و رو به رشــد اســت؛ آينده روشــنى خواهد داشــت كه تحقق اين آينده نيازمند مقاومت و تحمل سختىهاست. رحيمى جامعه پزشــكى را طلايه داران مقاومت در حوزه پزشــكى و سلامت دانست و افزود: مقاومت جامعه پزشكان در خدماترســانى و جلب رضايتمندى عمومى در پايدارى كشــور اثرگذار اســت. وى با تأكيد بر بهره مندى مديريت ارشــد اســتان از نظرات مشــاوره اى اعضاي سازمان نظام پزشكى اظهاركرد: فعاليت سازمانهاى مردم نهادِ قانونى كه انتقال دهنده مطالبات صنفى خود و خواسته هاى مردمى به نهادهاى حاكميتى هستند، نشان دهنده توسعه يافتگى كشور است.

اســتاندار فــارس در ادامه بــر لزوم تقويت ارتبــاط و اطلاع رســانى جامعه پزشــكى با جامعه تصريح كرد: بــدون ترديد مقابله با فضاسازىهاى نادرستى كه در فضاى مجازى شكل مى گيرد و مطلع كردن مردم از واقعيتهاى موجود در جامعه پزشــكى توسط متوليان اين مجموعه، در اصلاح ذهنيت ها اثرگذار خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.