شرايط مناقصه:

KHABAR JONOOB - - آگهي -

1- مبلغ برآورد اوليه: 025/578/352/4 ريال 2- ارائه ضمانت نامه بانكى به مبلغ 000/000/202 ريال يا واريز نقدى به حســاب جارى شماره 100785543066 نزد بانك شهر به نام شهردارى منطقه پنج شيراز 3- برنــدگان اول و دوم مناقصــه هــرگاه حاضــر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد. 4- آخريــن مهلت تســليم پيشــنهادات تا ســاعت 14 روز يكشنبه مورخ 11/28/97 مى باشد. 5- بديهى اســت هزينه انتشــار آگهى و ساير هزينه هاى متعلقه بر عهده برنده مناقصه خواهد بود و شهردارى در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادات مختار مى باشد. 6- پيشنهادات فاقد سپرده، مخدوش و دريافت شده پس از موعد مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد. 7- پيشــنهادات واصله در روز ســه شــنبه مورخ 97/11/30 ســاعت 15 در محل سالن جلسات اداره كل حقوقى شيراز واقع در چهارراه خلدبرين شهردارى منطقه يك باز و خوانده مى شود. 8- پيشــنهاددهندگان و يا نمايندگان آنها مجاز به حضور در كميسيون مناقصه مى باشند. «105-703»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.