رشوه امارات به ده ها خبرنگار عراقى قبل از بازى قطر و عراق

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

فايل صوتى پخش شــده در يكى از رسانه هاى عراقى نشان مى دهد كه نزديك به 100 نفر از اهالى رســانه عراق قبل از مســابقه تيم ملى اين كشور با تيم قطر در جام ملت هاى آســيا 2019، از امارات رشــوه دريافت كردند. به گزارش فارس، شــبكه تلويزيونى الفرات عراق ديروز شــنبه از احتمال رشــوه مقام هاى اماراتى به شمار زيادى از اصحاب رســانه عراق خبر داد. اين شــبكه اعلام كرد كه 97 نفر از خبرنگاران و اصحاب رســانه عراقى رشــوه مالــى، مجموعاً به مبلغ بيش از 250 هــزار دلار از امارات دريافت كردند. مجرى برنامه ورزشى كوره درباره صحت فايل افشا شده گفت كه »اين فايل حقيقت دارد و منابعى در امارات صحت دريافت رشوه را تاييد كردند و گفتند كه برخى از خبرنگاران عراقــى ايــن مبلغ را از طرف »محمد بــن زايد« وليعهد ابوظبى دريافــت كرده اند«. قطر چهارشــنبه گذشــته، با شكســت تيم ملى عراق، به مرحله يك چهارم هفدهمين دوره جام ملت هاى آسيا كه در امارات در حال برگزارى است، صعود كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.