طرح جديد آمريكا براى هدف قرار دادن بشار اسد

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

دولت آمريكا پــس از ناكامى در جنــگ نظامــى به دنبــال جنگ اقتصــادى عليه ســوريه و كاهش محبوبيــت رييس جمهورى اين كشــور در نظر ملت ســوريه اســت. تمامى نشــانه ها حاكى از آن هستند كه ســوريه صفحه جنگ را بسته و صفحه جديدى را باز كرده كه يك تصميم جمعى مبنى بر بازگشــايى ســفارتخانه ها به ويژه ســفارتخانه هاى كشــورهاى عرب حضور آن را تقويت كرده است. پيش بينى مىشــد كه سوريه به اتحاديه عرب بازگردد اما فشارهاى آمريكا مانع از اين مساله و برقرارى دوباره روابط با سوريه شد. موضوع به همين شاخصها خلاصه نشده بلكه از حد تصميم »دولت عميق« يا دولت پنهان آمريكا مبنى بر تكميل جنگ عليه ســوريه و هدف قرار دادن شــخص بشار اســد، رييس جمهورى اين كشور فراتر رفت. عنوان اين تصميم »جنگ اقتصادى« است اما هدف از آن ريشه كن كردن نظام سوريه و يا فراهم كردن زمينه براى شكســت آن در انتخابات رياســت جمهورى آتى اين كشــور است. آنچه جنگ نظامى موفق به تحقق آن نشــد، جنگ اقتصادى آن را از طريق برافروختن خشــم مردم تضمين مىكند، طورى كه اين خشــم در ســايه تخريب مؤسسات نفتى در مناطق مختلف در اثر جنگ هاى برنامهريزى شــده و همچنين به دنبال كمبود ســوخت هاى گرمايشى و مواد اوليه ديگر آغاز شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.