ميزان عيدى كاركنان دولت تعيين شد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

هيات وزيران ميزان پاداش آخر ســال (عيدى) كاركنان دستگاه هاى اجرايى، نيروهاى مسلح، نيروى انتظامى و قوه قضاييه و ساير دستگاه هاى اجرايى مشمول قوانين خاص را تعيين كرد. به گزارش مهر، هيات وزيران به دستگاه هاى اجرايى، نيروهاى مسلح، نيروى انتظامى و قوه قضاييه و ساير دستگاه هاى اجرايى مشمول قوانين خاص اجازه داد به كارمندان خود (اعم از رسمى، ثابت، پيمانى، خريد خدمت، قراردادى و موقت) اعضاى هيات علمى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى و تحقيقاتى و قضات كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ 10 ميليون ريال به نســبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1397 به عنوان پاداش آخر سال (عيدى) در بهمن ماه سال جارى از محل بودجه مصوب دستگاه هاى اجرايى پرداخت كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.