چرايى عدم حضور سينما سعدى در چرخه اكران فيلمهاى جشنواره فجر

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

»خبرجنــوب«/ در آســتانه اكــران فيلمهــاى جشــنواره فجــر در شــيراز، يكى از ســوالاتى كه كم و بيــش در اذهان مردم شكل مى گيرد، چرايى حضور نداشتن سينما ســعدى در ميــان ســينماهاى اكــران كننده فيلمهاى اين جشــنواره است، ســينمايى كه بــراى مردم شــيراز به نوعى نوســتالوژيك هــم هســت و آن ها خاطرات زيــادى را در ادوار گذشــته جشنواره از اين سينما و ساير ســينماهاى مركز شهر دارند. در همين ارتباط رسول شــهابيان، مدير سينماهاى حوزه هنرى شيراز در پاسخ به اين كه چرا سينما سعدى در چرخه اكران امسال حضور ندارد، اظهارداشــت: واقعيت اين اســت كه در روزهاى اخير مردم نيز از ما در اين خصوص ســوال مىكنند و برايشــان عجيب اســت كه چرا ســينما سعدى در سه ســال اخير در اكرانهاى جشــنواره حضور نداشته و عملاً كنار گذاشته شده است، اين در حالى است كه ما به سهم خود زيرساختهاى مورد نياز اكران فيلم هاى جشنواره را آماده كرده ايم و مىتوانيم پذيراى اين رويداد مهم سينمايى باشيم. وى با بيان اين كه سينما سعدى در طول ادوار گذشــته اين جشنواره ميعادگاه اهالى فرهنگ و هنر شيراز بوده و برگزارى جشنواره در اين سينما به يك مطالبه عمومى تبديل شده است، گفت: به رغم مكاتبات و مذاكرات حضورى با مسئولان اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامى، هنوز پاسخ مثبتى در اين خصوص دريافت نكردهايم، اما باتوجه به كثرت مراجعات و پرســشهاى مردم اميدواريم مسئولان امر در تصميم گيرى خود تجديدنظر كنند و اين سينما كه به لحاظ فنى، زيرساختى و تكنيكى به روز شده و از استانداردهاى لازم برخوردار است را در چرخه اكران فيلم هاى جشنواره فجر قرار دهند. شهابيان همچنين با تاكيد بر اين كه به شدت از اكران فيلمهاى جشنواره در سينماهاى تازه تاسيس استقبال مى كند، گفت: اين موضوع نبايد به قيمت از دست رفتن بخشى از نوستالوژى و رفاه مردم براى دسترسى به سينماهاى مركز شهر تمام شود.

فراخوان پذيرش ميزبانى جشنواره فيلم فجر، 5 ماه پيش اعلام شده

در هميــن ارتبــاط، مديركل فرهنگ و ارشــاد اســلامى فارس به عنــوان دبير هجدهميــن جشــنواره فيلم فجر شــيراز نيز گفت: مــا هيچ محدوديتى بــراى برگزارى جشنواره در سينماهاى حوزه هنرى نداريم و از اين موضوع نيز استقبال مى كنيم.

صابر ســهرابى با تاكيد بر اين كه فراخوان پذيرش ميزبانى جشــنواره فيلم فجر، حدود 5 ماه پيش اعلام شــده و بخش خصوصى نيز از آن اســتقبال كرده است، تصريح كرد: رويكرد ســتاد اجرايى جشــنواره نيز ميدان دادن به بخش خصوصى است، اما اين بدان مفهوم نيســت كه از حضور بخشهاى ديگر اســتقبال نكنيم. وى همچنين بر اين موضوع تاكيد كرد كه هيچ دليل خاصى در كنار گذاشتن سينما سعدى از چرخه اكرانها وجود ندارد و درخواســتهاى مســئولان حوزه نيز كمى دير به دست ما رسيد؛ چرا كه مدتهــا قبل تر فراخوان پذيرش ميزبانى اعلام شــده بــود و با توجه به اعلام آمادگى بخش خصوصى و مجموعه هنر شــهر آفتاب، مقرر شــد كه برگزارى جشنواره امسال به آن ها ســپرده شــود. مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامى فارس در پاسخ به اين كه آيا امكان تجديدنظر در محل هاى اكران و اضافه شــدن ســينما ســعدى به مجموعههاى اكــران كننده وجــود دارد يا خير گفت: متاســفانه اين امكان براى ســال جارى فراهم نيست، اما تقاضاى ميزبانى جشنواره براى سال آينده -در صورت فراهم بودن شرايط و استانداردهاى لازم و همچنين ارايه به موقع درخواستها- قطعاً قابل پذيرش است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.