استاد دانشگاه شيراز نامزد دريافت جايزه جشنواره »شعر فجر«

»كارنامه توصيفى نيما پژوهى« نوشته »كاووس حسن لى و الهام كرمىزاده« به مرحله نهايى بخش »درباره شعر« سيزدهمين جشنواره شعر فجر راه يافت

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

هيــات داوران بخش »درباره شــعر« ســيزدهمين جشــنواره شعر فجر اســامى پنج نامزد راهيافته به مرحله نهايى اين بخش را اعلام كرد. به گزارش ايســنا، نامزدهــاى اين بخش به ترتيب حروف الفبا به شرح زير هستند: »ايــن ترانه بوى نــان نمى دهد« بــه قلم »مهدى فيروزيان« از انتشارات كتاب آبى »بوطيقا و سياست در شــاهنامه« به قلم »محمود

اميدســالار« از انتشــارات دكتر محمود افشار با همكارى نشر سخن »تأثير ادبيات فارسى در ادبيات انگليسى« نوشته »حسن جوادى« از انتشارات سمت »در حضرت ســيمرغ« به قلم »ســجاد آيدنلو« از انتشــارات دكتر محمود افشــار با همكارى نشــر سخن »كارنامه توصيفى نيماپژوهى« نوشــته »كاووس

حسن لى و الهام كرمى زاده« از نشر هرمس ايــن پنج اثر به داورى دكتــر ميلاد عظيمى، دكتر سينا جهانديده، دكتر يوسف عالى عباسآباد، دكتر غلامرضا كافى و دكتر اســماعيل امينى به مرحله نهايى سيزدهمين جشنواره شعر فجر راه پيدا كرده انــد. پيش تــر، نامزدهاى بخش »شــعر كودك و نوجوان« و »شــعر بزرگسال« جشنواره شعر فجر نيز معرفى شده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.