پاتوقمفسدانبانكىفرارىدرويلاىدبى!

جلسات خاص مديران و مدير عامل صندوق ذخيره فرهنگيان و چند مفسد بانكى متوارى در دبى! پاى 32 مدير بانكى به پرونده بانك سرمايه كشيده شد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

نماينده دادســتان تهران با اشاره به اجاره يك ويلاى لوكــس در دبى از ســوى محمــد امامى، گفــت: مديران و مديرعامل صنــدوق ذخيره فرهنگيان و چند مفســد بانكى متوارى دراين ويلا جلسه برگزار مىكردند.

بــه گزارش خبرنــگار مهر، قهرمانــى در ابتداى اين جلســه با بيان اين كه فساد در اين پرونده بسيار زياد است، افــزود: رقم فســاد چنديــن برابر آن چيزى اســت كه گفته مى شــود.وى افزود: ام پى ال بانك ســرمايه يعنى نســبت سرمايه جارى به خالص 94 درصد تسهيلات پرداخته شده مشــكوك است و هنوز بازنگشته است. اين هم اتلاف و هم نابودى سرمايه هاى مردم است.

قهرمانى با بيان اين كه مشكلات زيادى براى وصول بدهى ها داريم، گفت: پولشــويى هاى گسترده اى داشتند و بعضى ها اموال را به نام ديگرى كردند كه در دادگاه خاص خودش به اين موضوع رسيدگى مى شود.

وى بــا اشــاره بــه گــزارش شــركت هــاى كارتن خواب،افــزود: در ايــن ها اصلاً گزارش كارشناســى وجود نــدارد و در رابطه با گزارش شــركت هاى هدايتى گزارش نادرســت وجود دارد.قهرمانى بــا انتقاد از اين كه آقايان به رغم گفته هايشــان اقدام به امضاى برخى مصوبات كردند، گفت: آقاى كاظمى گفت كه با انتصاب غندالى مخالف بوده است و از سويى به سيف نامه نگارى كرده است. ايشان چرا برخى مصوبات را اصلاً امضا كردند. گران نمايى هزار برابرى يك ملك از سـوى حسين هدايتى

نماينده دادســتان تهران با اشــاره بــه موضوع وثايق افزود: در رابطه با برخى شــركت ها ســفته به عنوان وثيقه اخذ شــده اســت. در رابطه با آقاى هدايتى يك ملك هزار برابر گران نمايى شده است.

وى گفــت: در رابطه با آقاى رضــوى براى قرارداد بدون امضــا، ضمانت نامــه گرفتهاند. ضمانــت نامه تعهد پرداخت بوده اما به اســم حُســن اجراى كار مطرح مى شده است. حضور 5 مطلع درجلسه دادگاه

نماينده دادســتان تهران از حضور 5 مطلع در جلســه ديروز دادگاه خبر داد.

قهرمانى تصريح كرد: مجيد زاهدى به امامى از داخل جلسه، محتواى جلسه هيات مديره را پيامكى اعلام مىكرده است.

وى در خصوص شركت هاى مرتبط با صندوق ذخيره فرهنگيان كه يكى از آن ها ســابقه دو روزه داشــته اســت، گفــت: از زمانى كه آقاى غندالــى آمد فرصت براى برخى نفوذها فراهم شد، فشارهايى را هم وارد كردند.

نماينــده دادســتان تهران ادامه داد: وقتــى پرونده در دادســرا كليد زده شــد، مدير عامل اخير بانك ســرمايه به خانمى كه در قسمت آى تى بانك سرمايه مشغول به كار بودند، دســتور حذف سيستمى اســناد مهم را مى دهد، البته پرونده اى در اين رابطه تشكيل شده است. اجاره ويلاى لوكس براى برگزارى جلسات خاص

قهرمانى در رابطه با ديدارها و جلســات خاص هيات مديره گفت: اجاره نامه ويلاى لوكســى كه از سوى محمد امامى اجاره شده بود را در اختيار دادگاه مى گذارم.

نماينده دادســتان تهران افزود: اتهام ايشــان به دليل امضــا به عنــوان عضو هيات مديره اســت و ايشــان با اين عنوان امضاهايى كردند.

وى خطــاب به متهمــان گفت: اتهام مديــران بانكى متوجــه 32 نفــر اســت كه شــما 3 نفر از آن ها هســتيد و كيفرخواست برخى از آن ها به دادگاه واصل مى شود.

قهرمانــى ادامــه داد: در شــركت كارتن خــواب ها صــورت مالى ارائه شــده در آن، مشــابه و كپى اســت و بــه تاييــد جامعه حسابرســان هم نرســيده و واقعــى نبوده است. پاداش و حقوق يك ميليارد و نيمى به متهم

نماينــده دادســتان اظهــار كــرد: در خصــوص بيــت المال درســت اســت كــه بيت المــال توســط متهم ضايــع نشــده، اما امــوال زيــادى از فرهنگيــان را تضييع كرده است.

قاضى مســعودى مقام خطاب به متهم گفت: در جايى شما تسهيلات را مورد موافقت قرار داديد و پس از موافقت وثيقه گرفتيد، شما دائماً مىگوييد كه من مىدانستم از سال 92 بــه بعد اين مســايل وجود دارد، اما بــاز با اين حال در آن جــا مانديــد و به تخلفات خود ادامه داديد، شــما نيز در اين ميان منتفع شــديد و يك و نيم ميليارد تومان به شــما حقوق و پاداش داده شــد؛ لذا چند شــغله بودن ها ناشى از اين موارد است.

بخشــايش در واكنش به ســخنان قاضى گفت، من از يك و نيم ميليارد اطلاع ندارم كه قاضى مسعودى هم پاسخ داد: هم حقوق و هم پاداش بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.