درخواست عضو فراكسيون اميد براى آزادى محصوران

اصولگرايان خواستار تذكر به ميرزايى نيكو شدند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

يك عضو مركزى هيأت رييسه فراكسيون اميد ديروز نطق تندى را در مجلس ايراد كرد. به گزارش خبرآنلاين، در جريان نشســت علنى ديروز مجلس شــوراى اسلامى قاسم ميرزايى نيكو، نماينده دماوند و فيروزكوه در نطق ميان دســتور خود گفت: در ايام شــريف فاطميه از عدالت على (ع) گفتيم اما هنوز كه هنوز است در آستانه اين شراب چهل ساله (پيروزى انقلاب اســلامى) ميرحسين موســوى، زهرا رهنورد و مهدى كروبى كه بخشــى از صفحات اين تاريخ و نظــام بوده اند در حصر به ســر مى برند. رندان اين تكــرار را به طعنه مى زنند كه هر بار كه آمــده اى همين را گفته اى؛ ما بدهكاريم به نســل پرسشــگر و تكــه اى از تاريخ. ما به انقلاب و به خودمان بدهكاريم. در اين هنگام يكى از نمايندگان فرياد زد »به جاى فكر كردن به مسائل معيشتى مردم، يك نماينده اصلاح طلب دغدغه رفع حصر را دارد...«. هنگامى كه ميرزايى نيكو نام محصوران را بر زبان آورد، تعدادى از نمايندگان اصولگرا از جمله مجتبى ذالنوز و جواد كريمى قدوسى به جايگاه هيات رييسه رفتند و با على لاريجانى صحبت كردند و خواهان تذكر بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.