راهاندازى جايزه جديد ادبى براى نويسندگان جوان عضو فرانكفونى

رايزن فرهنگى ايران در فرانسه خبر داد؛

KHABAR JONOOB - - فرهنگ و هنر -

يك جايزه جديد ادبى براى جوانان شــاغل به تحصيل در كشــورهاى عضــو آژانس جهانى فرانكفونى راه اندازى شــد. به گزارش مهر، »آژانس جهانى فرانكفونى« AUF) ( و »راديو بين المللى فرانســه« RFI) ( مشتركاً اقــدام به راهاندازى جايزهاى ادبى براى جوانان 18 تا 29 ســاله شــاغل به تحصيل در دانشــگاه هاى كشــورهاى عضو اين آژانــس كردند. متقاضيان جايزه اين مســابقات از ســوم دســامبر 2018 الى 13 ژانويــه 2019 آثار خود را براى دبيرخانه اين جايزه ارســال كنند. هدف از طرح و راه اندازى »جايزه نويســندگان جوان« كمك و تشويق به نوشتن و خواندن به فرانسه از خلال داستانهاى كوتاه ادبى است. همچنين برگزاركنندگان اين مسابقات مىكوشــند از اين طريق استعدادهاى ادبى موجود را شناسايى كرده و بدين ترتيــب فرصتــى را به علاقهمندان ادبــى و معرفى آنها بــه ديگران فراهم آورند. هيئت داوران اين مســابقات مركب از شخصيتهاى مختلف از جمله نويســندگان و ديگر شــخصيتهاى ادبى هســتند و برندگان اين مسابقات مىتواننــد يك هفته سرشــار از برنامه هــاى مختلف با تــم و موضوعات ادبى را در پاريس ســپرى كنند. قرار است مراسم اعطاى جوايز به برندگان اين مســابقه در 20 مارس 2019 هم زمان با روز بين المللى زبان فرانســه برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.