خانـم د كتـر، سـركرد ه بانـد خريـد و فـروش نـوزاد ان

KHABAR JONOOB - - حوادث -

اعضــاى يك باند خلافكار كه در ســاختمانى مســكونى اقدام به خريد و فروش نوزاد و ســقط جنين مىكردند پس از محاكمه به حبس و پرداخت جريمه محكوم شدند.

اعضــاى اين باند كــه 7 زن و يك مرد بودند با جعل عناوين پزشــكى و با سوءاســتفاده از مجوز يك متخصص زنان و زايمان به شــكل غيرقانونى ســقط جنين و معامله زيرزمينى نوزاد انجام مىدادند. آنها مشــتريان خود را از ميان خانوادههايى پيدا مىكردند كه فرزند نداشتند. فروشندگان نوزاد ني ز خانوادههاى بدسرپرســت، زنان بيوه و افرادى بودند كه بهصورت نامشروع صاحب فرزند شــده بودند. بررســى اين پرونده نشــان داد سركرده باند يك خانم دكتر متخصص زنان و زايمان بود كه بهدليل اقدامات غيرقانونى از كار تعليق شده بود. وى با همدستى يك پرستار، پيك موتورى رستوران و يك زن خانه دار باندى تشــكيل داد كه از مرحله شناســايى تا تحويل شناسنامه نوزاد هر كدام وظيفهاى را بر عهده داشتند.

براساس اظهارات شاكيان، مشترىهاى اين باند پس از مراجعه به مطب پزشــك زنان و زايمان، پــس از امضاى توافقنامهاى بــه طبقه بالايى مطب هدايت شده و تحت سقط يا زايمان غيرقانونى قرار مىگرفتند.

فعاليــت ايــن باند خلافــكار زمانى تحــت پيگرد قضايــى و اطلاعاتى قــرار گرفت كــه يك زن بــاردار بهدليل دخالــت يكى از اعضــاى باند در روند زايمانش، فرزند خود را از دســت داد. با شــكايت ازاين باند خلافكار، كارآگاهان تحقيقات گستردهاى را آغاز كردند و پرده از راز فعاليت مجرمانه آنها برداشته شد.

فروش نوزاد در ازاى پرداخت هزينه دندانپزشكى

يكى از مشــتريان اين باند، زن جوان معتادى بود كه از شــوهر موقتش باردار شده بود. اين زن كه شرايط مالى بدى داشت و با مادرش تنها زندگى مىكرد، پس از متوارى شــدن همسرصيغهايش، قراردادى با سركرده اين باند خريد و فروش نوزاد بســته بود تا در ازاى انجام زايمان بچه را نزد خود نگه دارند اما وى پس از زايمان متوارى شد. اين باند نيز كودك را به خانوادهاى سپرده و از آنها پول گرفته بودند. مادربزرگ كودك كه متوجه موضوع شده بود، با حضور در مطب سركرده باند از آنها خواسته بود بجاي پرداخت هزينه ميليونى درمان دندانهاى دختــر معتادش، نوهاش را از او بخرند. اين معامله انجام شــد اما با آغاز تحقيقات پليس در اين پرونــده، نوزاد از خانواده دوم تحويل گرفته شده و به بهزيستى انتقال يافت.

دستگيرى اعضاى باند و تشكيل پرونده

در ادامــه رســيدگى و انجام تحقيقات تكميلى، پروندهاى در دادســراى ناحيه 19 تهران(جرايم پزشكى و دارويى) تشكيل شد.

بازجويىها در شــرايطى ادامه داشت كه اعضاى رده پايين باند با وجود مدارك مستند، ارتباط با سركردهها را تكذيب مىكردند و مدعى بودند تنها با دريافت مبالغى جزئى واســطهاى براى انجام دســتورات خانم دكتر بودند. با وجود اين انكارها كيفرخواســت پرونده بــراى هر 8 متهم به اتهام خريد و فروش غيرقانونى نوزاد، سقط غيرمجاز جنين و... صادر شد و براى رسيدگى در اختيار شــعبه 1034 دادگاه كيفرى 2(مجتمع شــهيد قدوســى) به رياست قاضى محبوب افراسياب قرار گرفت.

قاضى اين پرونده پس از بررســى مدارك و اظهارات متهمان و شاكيان پرونــده، 5 عضو اصلى بانــد را به پرداخت جريمه نقدى و 25 ســال حبس تعزيرى و ديگر همدستانشان را نيز به پرداخت جريمه محكوم كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.