جدول روزنامه» خبر جنوب« داراى دو شرح عادي و ويژه مى باشد.چنانچه مايل به حل هردو شرح مى باشيد پس از حل يكى از شرح ها ، آن را پاك كرده و سپس به حل جدول ديگر بپردازيد.

KHABAR JONOOB - - حوادث -

افقى:

1 - نيــس دلوپاهرا-! نيا شزرو در ىنيمز ديــشوپه زا نش رازگرب ىم دوش 2 - هراشا دركن - دنيمو ديشونىن فرصمرپ درمم ناهج- دنىا سوسفا 3 - لياــسو، داتاو - بــش دنلب - دتخر دازآه! 4 - توق توميلا - نابرض - نيشام ىسيون - زا داتا ماهفتسا 5 - هراشا هب درو - مك دركن - روطارپما دهناوي 6 - هب لوق رعاش اب درمم دانا تسوكن - لطاب دننكه - دشو 7 - دمآن ناگرزب - عوضوم دروم ثحب اي ىسررب - وزرآ 8 - هناخبحاص - داژن ىسور - عبرم شزرو نــشخ 9 - هلمج ىنآرق - ىهوبنا - هچنآ در بــش دبدــشخر 10 - درمشن - لوپ اكيرمآ - ىلام هك تناما دزن ىسك دنراذگب 11 - دنيبرو ىتنرتنيا - ىعون عطق باتك - دنور دناه 12 - دراوي مكحم رما هب درپسن - نتشذگ - ىعون ىنيريش هويم ىا 13 - گرزب هثج - هجهل و زرط ملكت صاخ ره موق و تلم - نفك 14 - دعتدا دارفا كي روشك اي هاگتنوكس- درمنا - هب قوش دنروآه 15 - دنيمو نامر روهشم »زلراچ دزنكي« - خساپ تبثم

دومع ى:

1 - ىلحم ىارب ىرازگرب شيامه اه و درگىيامه اه - لحم 2 لحز - كي عون ىزبس وبشوخ - ىتنيز ىارب ناگژم 3 - هراشا هب درو - هبترم ىماظن - ىقيقح و نيتــسار 4 - عمط - هروش راز - سرخ ىكلف - لوصحم كرتشم اپياس و روتومايك 5 - دنانيگهو - دهاگتس ىتارباخم- بوطرم 6 - مين دصىا گــس- ماــقم داىرا دهــچگي ىا ىقرب 7 - ىلاخ - دهجر ىــشترا - وضع تروص 8 - هينايب ىمــسر- كــناب دوكناك! - ىــفرحرپ! 9 - دههي ددان - دوكىك هك هزات هب دناتسب هتفر - ولگ 10 - هقطنم ىا درگىرگش در ناتسرهش »دخنيرفآا« ناتسا ناجيابرذآ ىقرش- هعموص - جولفم 11 - عنام بآ - هار نتفر ىب دهف - عاجش 12 - دور ىزرم - ىملاك ىارب ىتفگش عطق دىرگي ىارــب پاچ باتك- دناــه 13 - ريحتم - دعتوا - بقل ىارما ىنامثع 14 - نابز سانش - بقل ناوناب - رطع درمناگ 15 - فرح باختنا - ىرثا ىناتساب و دديىن در »راوزبس«

ىقفا :

1 - فاكش رس ملق - ىبرمرس ميت ىلم لابتوف نامروشك در ماج ىاهتلم 2019ىايــسآ 2 - حلاصا - ىاپراهچ روــگنا روخ - ىعون ىزاب اب مان درگي »نشور نك« 3 - گنس ىتنيز - مكحم و عطاق - فرظ 4 - دپر ىگنرف - زا دشنما درم هب جارعم ىم دور - دبوگ - درزآه 5 - هار هنارعاش - دابآى - زا تاــفآ دناــتخر هويم درا 6 - درگراكنا مليف دــمكى كيتنامر »تلايطعت در مر« - ىاذــغ ىناريا - دصتقي هنايماع 7 - هطوغ رو- نامتراپآ كچوك هك قاتا ىاه دجهناگا دندرا - هرگنك ىور دراوي 8 - ناويح دتــس زومآ - ىكي زا نــيرتربتعم زــياوج داىب - جرب 9 - دامر گرزب - راگزاــسان - ىراــشعا 10 - دگىــيا - دقاما هب راك كانرطخ - همان دنلب 11 - تــشروخ رپ نغور - شياشگ - دلوت 12 - ريفص - دصىا مرن دنخدين ريمض هناگيب - دراوي مكحم 13 - سونأم دشن - رسكيم - رافص 14 - لقاع نونجم! 54ربارب2/ ىتناس رتم - در ماقم نيسحت و داشى ىم دنشك 15 - ىرتموتفورتكپسا - سرت

دومع ى:

1 - فوسليف و ىبلاقنا تسينومك ىناملآ و دزنكي نيرت راكمه »لراك سكرام« - ىباغرم 2 - دوخدنــسپى و ربكت - دــسى در ناتسا »ناجيابرذآ ىقرش« - چوپ 3 - دنرپه ىا كچوك و ىراكش زا هريت نايباقع - هتفيش و ديشا - فلاــخ دركه 4 - دتخر روگنا - تياور دننكه - كاخ بوغرم - ىرهــش ىخيرات در ناتــسا »ناــسارخ ىوضر« 5 - هليح ىلامش نيرت و نيرتگرزب شخب ناتسا »ناهفصا« - فرح ىفن دبا 6 - ىاذغ ىكبآ - هيرذ - شگنر ربخ ىم دده زا رــس ريمض 7 - فلاخ ليم ىــسك لمع دركن - تشحو روآ - راي نويامه 8 - وت در وت - تكرح مرك هنوگ ريزو جنرطــش 9 - بآ همين مرگ - لوا لاوش- هراوهگ هچراپ ىا 10 - روشك هشوخ ىا - فرح ىس ما- همغن و انغ 11 - داربر دابآىنا - دنزىناگ - رشاعم و بحاصم 12 - سايقم - تن رخآ - هملك باطخ - هملك ىتفگــش 13 - درط دــشه - نيشام دربكاخىرا - فرظ هتسب دنبى مرن 14 - ره زيچ كبس و مك نزو و رصتخم- رهام - نابز ىگتخاس 15 - زيچ - ىمليف هب درگراكىنا »ديجم ىرفظم«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.