چرا بانك ها هميشه به فكر جيب خودشان هستند؟

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

روزنامه جمهورى اســلامى نوشت: »مشــترى گرامى، طبق بخشنامه بانك مركزى، از ابتداى بهمن ماه، معيار محاسبه سود على الحساب از روزشمار به ماه شــمار تغيير يافت. لذا كمترين مانده سپرده در طول ماه، مبناى محاسبه و پرداخت سود على الحساب خواهد بود«.

اين پيامك مشــابهى است كه ازسوى بانكهاى مختلف براى مشتريان شان ارســال مىشــود و از رويكردى تازه حكايت دارد. من اما ماندهام چرا تصميمات بانكها هميشــه به نفع خودشــان و به ضرر مردم اســت؟ چند ســال پيش، ســود ســپردههاى مــردم را با توجيهات مختلف، كاهش دادند امــا دريغ كه يك درصد، ســود وامهاى پرداختى را كاهش دهند. اين كه بماند، ســود بر ســود را هم كاهش ندادند و صداى مردم هم به جايى نرسيد و باز حالا رسما از حذف قانون سود روز شمار، گفتند و اجرا كردند تا باز به شكل تيشه، همه چيز را به سمت خود بكشانند.

با اين حســاب اگر شــما 29 روز مثلا 100 ميليون تومان در حساب داشته باشيد و مجبور باشيد مثلا در همين روز بيست و نهم، 80 ميليون تومان را برداريد و روز 30 ام، 20 ميليون در حســاب شــما باشــد، فقط سود همين رقم، يعنى كف مبلغ موجود در حســاب در روز ماه گرد، به حســاب تان واريز خواهد شد و سود آن 80 ميليون تومان، بىچك و چانه به حســاب بانك گذاشــته خواهد شد! حتى اگر روزِ بعد از ماهشــمار، مثلا دوم ماه مبلغ 20 ميليون تومان را به 100 ميليون تومان برسانيد، باز در روز سى ام، سودِ همان 20 ميليون تومانى كه روز اول در حســاب بود به شما تعلق خواهد گرفت.دليل اين رفتار و بخشنامهها چيست و اسم اين هرچه هســت، فرقى نمىكند. مهم اين اســت كه بانك جيب شما را جيب خود مىداند و برمى دارد اما جيب خودش را جيب شــما نمىداند تا شــما هم از مواهب آن اســتفاده كنيد. شما هم بايد سود بدهيد و هم اگر- خداى نكرده- نتوانيد سرماه قســط خود را بپردازيد، جريمه هم مىشويد. اســم اين بانكدارى را نمىدانم چه بايد گذاشــت؟ شايد »بانك بانى« شايد هم » بانكدارى به نفع بانك« براى اين روش، با مســماتر باشد اما هر چه هست نتايجش به سود خودشان است و ضررش براى مردم.

يعنى در فرايند برادرى يك طرفه، قرار گرفتهايم كه فقط بايد ببخشــيم. در اتوبانى قرار داريم كه از طرف ما به پُل مىرسد و از طرف بانكها به ديوار!فكر نمىكنيد اين نوع تعامل با مردم، آنان را ناخواســته به سمتهاى ديگر مىتاراند؟ تجربه موسســات مالى، كه براى كشور و مردم چنين پرهزينه بود به نوعى نتيجه رفتار و مقررات بانكهاى دولتى بود كه اگر درست رفتار مىكردند نه آن فجايع اتفاق مىافتاد و نه چندين و چند هزار ميليارد تومان از بيت المال هزينه مىشد و نه زلزله استرس در مردم مىافتاد ونه اعتماد عمومى چنين به آتش كشيده مىشد اما حيف كه سيستم بانكى ما راه خود را مىرود و منافع خود را مىجويد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.