هشدار اتحاديه اروپا درباره حملات سايبرى ايران!

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

آژانس امينت ديجيتال اتحاديه اروپا مدعى شــد كه ايران حملات ســايبرى خود را در صورت عدم موفقيت در پايبند نگه داشــتن اتحاديه اروپا به توافق هســته اى گسترش مى دهد. ايران اين اتهامات را قويا رد كرده اســت. به گزارش ايســنا، به نقل از رويترز، ادعا شــده اســت: در پى تلاش ايران براى افزايش تأثير خود در خاورميانه و فراتر از آن، هكرهاى ايرانى پشــت پرده مسايلى همچون حملات سايبرى و حملات آنلاين با اطلاعات دروغيــن قرار دارند. آژانس امنيــت ديجيتال و اطلاعات اتحاديه اروپا در اين ادعا مطرح كرده اســت: تحريم هاى جديد احتمالاً ايران را وادار به افزايش شــدت تهديدات سايبرى براى دستيابى به اهداف ژئوپوليتيك و استراتژيك آن در سطح منطقه خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.