رتبه 138 ايران در شاخص ادراك فساد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

موسســه شــفافيت بين المللى در جديدترين گزارش خود ايران را در بين 180 كشــور جهان از نظر شــاخص ادراك فســاد در رتبه 138 قرار داد. به گزارش تسنيم، ايران در گزارش سال پيش اين موسسه رتبه 130 را به دست آورده بود. بر اساس اين گزارش، نمره ايران در شــاخص ادراك فساد نيز 28 اعلام شده است. ايران سال پيش نمره 30 در شــاخص ادراك فســاد به دست آورده بود. در اين شاخص 180 كشورى، ســطح فساد بخش دولتى از منظر كارشناسان و تجار مورد بررسى قرار گرفته و براى هر كشور نمره اى بين 0 تا 100 در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.