آيندهاى كه در تفالههاى قهوه پيدا مىشود

KHABAR JONOOB - - جوان - الهام يوسفى

سخت در اشتباهايد اگر فكر كنيد امروز قرار است مبحث جديدى را برايتان شروع كنيم! اما امروز يك موضوع بسيار بسيار هيجانانگيز داريم... مىخواهيم درباره تاريخچه فال قهوه با شما حرف بزنيم. البته اميدواريم از آن دسته آدمهايى نباشيد كه آيندهشان را از روى فال قهوه مىفهمند، با اين حال بد نيست بدانيد كه چطور انسان به گرفتن فال قهوه روى آورد و چطور به اين نتيجه رسيد كه فال قهوه مىتواند آيندهاش را پيشگويى كند.

خواندن نشانهها با استفاده از ته مانده قهوه يا تفاله چائى در ته فنجان را تاسيوگرافى tasseomancy)( به معناى »فال قهوه« مىنامند. فال بينى با قهوه به خصوص در ميان اهالى يونان، ايران، ارمنستان، يوگسلاوى و روسيه بسيار رواج دارد. اما منشا آن كجاست؟ كسى به درستى نمىداند. قهوه از كشورهاى عربى به اروپا رفت. حالا شما را مطلع مىكنيم كه فال قهوه گرفتن از اروپا به اينجا آمد. البته ممكن است اعراب هم براى تفريح و تفنن به باقىماندههاى ته فنجانشان و اشكال تصادفى به وجود آمده از آن خيره شده باشند اما هيچ وقت آن را تبديل به بيزنس نكردند. موج محبوبيت قهوه در اروپا باعث به وجود آمدن شغلهاى جانبى هم شده بود. از جمله پر سابقهترين و ماندگارترين آن شغلها، پيشگويى با تفاله قهوه يا همان فال قهوهى امروزى توسط زنان فالگيرى بود كه به ‪Cup Women‬ شهرت داشتند. اولين گروه اين پيشگويان، كار خود را در پاريس شروع كردند و بعد هم آن را در آلمان گسترش دادند. جالب است بدانيد خيلى قبلتر، در زمان چين باستان هنرى رواج داشت به نام تفسير تفاله چاى كه در آن استادان و افراد اهل فن پس از تمام شدن چاى كه در فنجانهاى زنگوله شكل صرف شده بود، تفالههاى باقى مانده در ته فنجان را بررسى كرده و به دليل نزديكى اشكال تشكيل شده به حروف و كلمات چينى آنها را تفسير مىكردند. اين افراد بر اين باور بودند كه مىتوان با خواندن ته فنجان، آينده را پيشبينى كرد. بعدها اروپايىها اين كار را با قهوه كردند، اما نه هر قهوهاى! فقط قهوه ترك... به اين صورت كه پس از تهيه قهوه به روش قهوه ترك، مقدارى از تفاله آن نيز همراه با قهوه درون فنجان ريخته شده و تهنشين مىشود، بعد فنجان را برعكس روى نعلبكى برمىگردانند، پس از چندين دقيقه نعلبكى را از زير فنجان برداشته و پس از كمى چرخاندن به دو طرف (به منظور پخش شدن قهوه روى آن)، آن را به ديواره فنجان تكيه داده و دوباره كنار مىگذارند تا مايع قهوه كمى خشك شود. اين تفاله و رسوبى كه ته نشين شده است به شكلها و تصاوير مختلف شباهت دارد. فالگيران مىگويند به نحوى ارتباطى بين سرنوشت كسى كه قهوه را مىنوشد و اين تصاوير وجود دارد. كه البته به نظر نگارنده حرف بيخود مىزنند! از اين رو با خواندن اين اشكال و تفسير كردن آنها، آينده شخص را پيش بينى مىكنند. در سرتاسر دنيا مراكز، انجمنها و نشريات مربوط به تشخيص و تعبير اين اشكال وجود دارد، كه به بحث تخصصى درباره اشكال در فال قهوه مىپردازند و هر ساله در همين ايران خودمان فالگيرهاى نسبتاً كلاهبردار پول عدهاى آدم سادهدل و زود باور را به جيب مىزنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.