تحقيرميزبانبدستعنابىها...

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

شرح گلها :

قطر 1 - امارات صفر (دقيقه 22: بوعلام خوخى): روى ضد حمله ســريع بازيكنان قطر، اكرم عفيف در ســمت راست زمين بوعلام خوخى را صاحــب توپ كرد كه شــوت زمينىِ نه چنــدان خوب و كم قدرت او از زير دســتان خالد عيسى عبور كرد تا گل اول قطر روى اشتباه عجيب دروازهبان امارات به ثمر برسد.

قطــر 2 - امارات صفر (دقيقــه 37: المعز علــى): اكرم عفيف كه پايهگذار گل اول تيمش شــده بود، پاس تك ضرب خوبى به المعز على داد تا ســتاره خط حمله عنابىها با نفوذ بين ســه مدافع اماراتى و شوت فنــى زيبايى كــه به تيرك عمودى دروازه برخورد داشــت، گل دوم قطر را به ثمر رساند

قطــر 3 - امارات صفر (دقيقه 80: حســن الهيــدوس): پاس پدرو كوريا از ســمت راســت ميانه زمين را اكرم عفيف بدون مكث روى هوا پــاس داد كه المعــز على توپ را رهــا كرد تا حســن الهيدوس صاحب موقعيــت شــود؛ كاپيتان عنابىها نيــز از فرصت به دســت آمده بهترين اســتفاده را كــرد و با جــاى گذاشــتن دو مدافع امــارات و ضربه چيپ استثنايى به خالد عيسى، گل سوم قطر را زد.

قطر 4 - امارات صفر (دقيقه ‪+90: 3‬حامد اسماعيل): پاس در عمق تماشــايى كريم بوضياف از سمت راســت ميانه زمين را حامد اسماعيل، تنها يك دقيقه بعد از ورودش با ضربه بغل پا زد كه توپ بعد از برخورد به پاى خالد عيسى تبديل به گل چهارم قطر شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.