56 مجوز سرمايهگذارى بىنام در فارس، آماده شد

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

معــاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع اســتاندارى فارس گفــت: تاكنون 56 مجوز ســرمايه گذارى بىنام در حــوزه صنايع تبديلى استان براى ارائه به متقاضيان آماده شد هاست.

به گزارش ايرنا، يدا... رحمانى در جلســه شــوراى ادارى اســتان د ر شــيراز افزود: در اين نوع مجوزها، تمام اســتعلام ها و مجوزهاى لازم با هماهنگى دســتگاه هاى ذى ربط اخذ شــده و امكانات و زيرســاختهاى سرمايه گذارى از جمله زمين، آب، برق و گاز تأمين شده است.

وى ادامــه داد: بــا توجه به انجام تمام اســتعلامها و صد ورمجوزها ، سرمايه گذار بدون درگير شدن در پيچ و خم ادارى و صرف وقت و زمان، بلافاصله با آوردن منابع مالى، فعاليت خود را آغاز مى كند.

وي اظهاركــرد: اطلاعــات مربــوط بــه ايــن پروژههــا در ســايت استاندارى، سايت مركز خدمات سرمايه گذارى و سايت جهاد كشاورز ى موجــود اســت و ســرمايهگذاران مىتوانند بــا مراجعه به اين ســايتها ، در جريــان اطلاعــات مربوط بــه اين پروژههــا قرار گيرنــد. وى گفت: دســتگاه هاى اجرايــى و فرمانداران توجــه ويژه به صــد ورا ينمجوزها داشته باشند.

معــاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه منابع اســتاندارى فارس، با اشــاره به تأكيد رهبر معظم انقلاب، رئيــس جمهورى و هيئت دولت بر حمايت و جذب ســرمايه گذارى افزود: بر همين اســاس ضرورت دارد كه همه دســتگاه ها و متوليان امر در اســتان با توجه به محدود يتبخشه اى دولتى، اهتمام و توجه ويژه به استفاده از ظرفيت بخش خصوصى در حوزه سرمايه گذارى داشته باشند.

رحمانى گفت: ما پيش از اين 344 فرصت و بســته ســرمايه گذارى بــ هارز ش76 هزار ميليارد تومــان را آماده كرديم كه مــك انجغرافياي ى پروژههــا، نوع فعاليت و نوع توليدى كه مى توانند داشــته باشــند د را ين بسته ها مشخص شده است.

وى دربــاره حمايت از توليدات شــركت هاى دانــشبني انه مگفت : فارس از اســتان هايى اســت كه طى سال هاى گذشــته به ويژه در دولت تدبير و اميد رشد بسيار خوبى در زمينه توسعه و شك لگير ىشركت ه اى دانش بنيان داشت هاست.

وي افزود: يكى از سياســت ها و محورهايــى كه رهبر معظم انقلاب در سياســت هاى اقتصاد مقاومتى بر آن تاكيد كــرده اند، توجه به اقتصاد دانش بنيان اســت كه عناصر كليدى آن همين شــركت هــاى دا نشبني ان و اســتارت آپ ها هســتند كه طى ســال هاى اخير رشــد خوبى در استان داشــتهاند. رحمانى اضافه كرد: تعداد هسته هاى فناور د رفار ست اقب لا ز روى كار آمدن دولت تدبير و اميد 260 هســته بود كه در دولت تدبير و اميد به حدود 800 هسته رسيده است. وى ادامه داد: طى اين مدت ،مراك ز رشــد استان فارس نيز از هفت مركز به حدود 30 مركز د رمناط قمختل ف رســيد و شمار شــركتهاى دانش بنيان نيز از يك شركت به حدود 160 شركت افزايش يافت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.