دستمزد 8 ميليونى براى حضور فراستى در برنامه » هفت«!؟

KHABAR JONOOB - - اخبار -

برنامه سينمايى »هفت« در حالى پخش شد كه برخى شــنيده ها از پرداخت دستمزدهاى نجومى در جريان دور جديد اين برنامه حكايت دارد؛ دســتمزدهايى كه در ميان عناصر اصلى برنامه، كمترين رقمش به مسعود فراستى با هشت ميليون تعلق مىگيرد. به گزارش تابناك،تهيه كننده »هفــت« در مواجهه با اين خبر، اقــدام به انكار آن نمود. برنامــه »هفت« با اجراى محمدحســين لطيفى روى آنتن رفت كه شنيده مىشود دستمزدهاى نجومى براى برخى از عوامل اين برنامه در نظر گرفته شــده است.اين برنامه در دور تازه به مراتب گرانتر از دوره افخمى با تهيهكنندگى مجتبى امينى بسته شــده و ظاهراً براى توليد اين برنامه، به تهيه كننده پيشپرداخت شــده است؛ اما اين رقم چقدر است؟!

شنيده مىشود مسعود فراستى منتقد اصلى اين دور از برنامه براى رقم هشــت ميليون براى هر برنامه توافق كرده و اين رقم نسبت به دستمزد ساير عوامل اصلى نظير تهيه كننده، ظاهراً عدد بالايى نيست! اگر فراستى با چنين دســتمزدى در برنامه »هفت« حضور يابد، يقيناً به برنامه ســينمايى بهروز افخمى كه در شــبكه ديگرى قرار بود با حضور افخمى و فراســتى برگزار شــود، نخواهد رفت.در همين راســتا مجتبى امينى تهيهكننده از در انكارِ اين خبر وارد شــد و مشخصاً درباره دســتمزد فراستى گفت: »اين خبــر براى يك ماه پيش اســت و صد جــا كار كردند و تكذيب هم كرديم «!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.