نرم افزار فيس تايم را غيرفعال كنيد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس مركز عمليات ســايبرى پليس فتا ناجا با اشــاره به وجود يك آسيب پذير در نــرم افزار Facetime محصولات شــركت Apple تاكيد كــرد: كاربران تا به روزرســانى جديــد محصولات اپــلApple، نرمافزار فيس تايــم ‪face time)‬ ( را غيرفعال كنند.به گزارش ايلنا، ســرهنگ رســول لطفى درباره وجود باگ در نرم افزار فيستايم ‪face time)‬ ( كه در روزهاى جارى خبرساز شد و محصولات اپل Apple را تحت تاثير قرار داده اســت، گفت: به وجود آمدن اين باگها، طبيعى اســت و يك دســتاورد تكنولوژى به شــمار مىآيد؛ احتمال دارد، اين باگها در ســطح نرمافزار از ســوى شــركت متولى به وجود آمده باشــد.وى با اشــاره به اين كه هر ابزار ارتباطى در كنار مفيد بودنش در دنياى IT يك ســرى مشــكلاتى نيز به همراه خواهد داشت، اظهار داشت: برابر اعلام شركت متولى تا پايان هفته، اين مشكل با به روزرسانى اين نرم افزار توســط شركت توليدكنندهاش برطرف خواهد شــد.اين مقام انتظامى با بيان اين كه اين مشــكل در ســطح نرمافزارهاى ارتباطى نيست، تصريح كرد: نرمافزارهاى غيرارتباطى، نيز مىتوانند با چنين مشــكلى رو به رو شــوند.لطفى با بيان اين كه اين باگ از groupchat)( نرمافزار فيس تايم ‪face time)‬ ( اســتفاده و دوربين طرف مقابل را قبل از پاســخگويى توســط وى فعــال مىكند، به كاربــران توصيه كرد: از بخش تنظيمات گوشــى تا زمانى كه ورژن جديد ‪face time)‬ ( ارائه نشــده از مسير setting، تــب ‪face time)‬ ( را غيرفعال كنند، زيــرا در غير اين صورت اطلاعات آن ها در دسترس افراد سودجو قرار مىگيرد.وى اضافه كرد: بهتر است كاربران عزيز بر روى گوشــى خود مديريت داشــته باشند و سطح دسترسىها را مدام كنترل كنند تا مورد سوءاستفاده مجرمان قرار نگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.