حمايت بهزيستى از خانواده هايى كه سه قلو و بيشتر دارند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس گروه مطالعه و توسعه حمايتهاى اجتماعى سازمان بهزيستى كشور گفت: خانواده هايى كه صاحب فرزندان دو قلو، ســه قلو، چهار قلو و پنج قلو مىشــوند آثار اقتصادى به آنها وارد و تبديل به خانواده هاى نيازمند مىشــوند، از اين رو ســازمان بهزيســتى كشور كه به خانواده هاى نيازمند كمك مىكند آنها را تحت پوشش قرار مىدهد.به گزارش ميزان، ســيد قاسم محسنى اظهار داشت:ســازمان بهزيستى كشور وظيفه خودش مىداند تا از خانواده هايى كه صاحب فرزندان چند قلو مىشوند تا سن شــش سالگى حمايت كند.وى در ادامه با بيان اين كه تأمين پوشك و شيرخشك اين خانواده ها را سازمان بهزيستى به عهده دارد، اضافه كرد:20 هزار خانواده كه صاحب سه قلو و بيشتر هستند و تعداد 50 هزار قل تحت پوشش خدمات بهزيستى قرار دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.