تذكر سازمان غذا و دارو درباره مصرف يك دارو در دوران باردارى و شيردهى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديــركل امور داروى ســازمان غذا و دارو نســبت بــه ممنوعيت مصرف يك كپسول در دوران باردارى تذكر داد.به گزارش ايسنا، دكتر محمد عبده زاده خطاب به كليه شــركت هاى توليدكننده دارو، گفت: كپسولهاى ارليستات 60 و 120 ميلىگرم به لحاظ مصرف در دوران باردارى گروه X محســوب شــده و در دوران شــيردهى نيز مصرف آنها توصيه نشــده اســت.وى با بيان اين كه مصــرف اين دارو در دوران باردارى ممنوع اســت، اظهاركرد: با توجه به اين موضوع لازم است هشدار »مصرف اين دارو در دوران باردارى ممنوع است و در دوران شيردهى نيز توصيه نمىشود« به صورت كاملاً مشخص و ترجيحاً با رنگ قرمز روى كپسولهاى ارليستات 60 و 120 ميلىگرم درج شــود.بنابر اعلام روابط عمومى سازمان غذا و دارو، عبدهزاده همچنين گفت: در اقلام بسته بندى موجودىهاى فعلى اين دارو نيز هشدار مذكور بايد به نحو مقتضى روى بسته بندى درج شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.