موقع خريد لوازم خانگي به برچسب هاي انرژي هم دقت كنيد

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

مديــركل اســتاندارد فــارس از مردم خواســت در زمان خريد لــوازم خانگى به برچسب انرژى دقت كنند. به گزارش روابط عمومى اداره كل استاندارد فارس مرتضى رهنما گفت: در حال حاضر اســتانداردهاى تعيين معيار مصرف انرژى و دســتورالعمل برچســب انرژى تجهيــزات انرژى بر به ويژه لــوازم خانگى مشــمول مقررات اجراى اجبارى استاندارد مىباشــد. وى بيان كرد: برچسب انرژى مصرفكنندگان را با ميزان كارايى مصرف انرژى وســايل انرژى بر آشــنا مىســازد. بخشــى از برچسب انرژى مقايسهاى حروف لاتين از A تا G و در برخى استانداردها نظير وسايل برودتى خانگى (يخچال و فريزر) از A+++ تا D و هفت رنگ از ســبز تا قرمز مشــخص شده كه هر حرف و هر رنگ نشــاندهنده مرتبهاى از مصرف انرژى وسيله است. وى افزود: حرف A و رنگ ســبز پررنگ نشــانگر كمترين مصرف انرژى و بيشــترين كارايى وسيله و حرف G و رنگ قرمز نشانگر بيشترين مصرف و كمترين كارايى وسيله مى باشد.

رهنما گفت: بدين ترتيب مصرفكنندگان با ديدن برچســب رتبه انرژى از ميزان مصرف انرژى و كارايى وســيله آگاه مىشوند و مىتوانند وسيله كم مصرف را نسبت به وسايل مشابه تشخيص دهند. وى افزود: استفاده از برچسب انرژى فوايد گوناگونى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.