قتــل د ر زنــد ان

KHABAR JONOOB - - حوادث -

درگيرى دو زندانى به خاطر هم ســلول شــدن با يك مجرم ثروتمنــد به جنايت ختم شــد.ظهر دوشــنبه 8 بهمن صــداى فرياد و درگيــرى بين زندانيان در زندان تهران بزرگ، مأموران را به محوطه منتهى به هواخورى كشاند. با حضور در محل آنها با جسد مرد جوانى مواجه شــدند كه با جســمى برنده به قتل رسيده بود.عامل اين جنايت كــه يكــى از هم بندىهاى مقتــول بود چند متــر آن طرفتر درحالى كه تيزى دستســازى بهدســت داشت ايســتاده بود. بهدنبال قتل مرد جوان، بلافاصله موضوع به بازپرس كشــيك قتل پايتخت اعلام شد. بــا اعلام اين خبر بازپرس رضوانى به همراه تيم بررســى صحنه جرم راهى زندان شدند.

عامل اين جنايت در تحقيقات گفت: مدتى قبل به اتهام ســرقت و ايراد ضرب و جرح و پرداخت ديه بازداشت شدم و به زندان افتادم. مقتول هم مثل من ســابقه زندان داشــت. چند وقت پيش يك زندانى جديد را به زندان آوردند. خيلى زود متوجه شــديم كه وى فردى پولــدار اســت و وضع مالى خوبــى دارد. مدام در زنــدان پول خرج مىكــرد. از آنجا كه اگر او هم ســلولى ما مىشــد وضــع خوبى پيدا مىكرديم تصميم گرفتيم به هر طريقى هســت او را به ســلول خودمان بياوريم. اما مقتول كه در سلول ديگرى بود وقتى از ماجرا باخبر شد از اين زندانى خواســت تا به سلول آنها برود. ما با اين موضوع مخالفت كرديم و همين مسأله انگيزهاى براى درگيرى بين ما شد.

وي ادامه داد: روز حادثه با هم ســر اين موضوع بحثمان شــد و من هم ناخواســته با تيزى كه آن را مخفيانه در زندان ســاخته بودم به او ضربه زدم. از اين اتفاق ناراحتم و اصلاً قصدم كشــتن او نبود. اين درگيرى بيش از دو دقيقه طول نكشيد اما من ناخواسته قاتل شدم.

به دنبال اعترافات مرد جوان، بازپرس شعبه هشتم دادسراى امور جنايى تهران دستور ادامه تحقيقات را در اين خصوص صادر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.