واكنش بعيدى نژاد به مشروعيت بخشى تحريم ها از سوى »بى بى سى«

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

ســفير ايران در بريتانيا نســبت به مشــروعيت بخشــى تحريم هاى آمريكا از سوى بى بى ســى فارســى واكنش نشــان داد. به گزارش ايلنا، حميد بعيدىنژاد در توييتر خود نوشــت: پروژه اى كه بى بى ســى فارســى به بهانه فســاد مالى يك شركت ثبت شده در موناكــو آغــاز كرده البته قابليت پيگيرى در دادگاه دارد اما مســاله فراتر از اين اســت و در يك تصوير بزرگ تر پروژه اى در راســتاى مشــروعيت سازى تحريم هاى آمريكا و معرفى تمامى شــبكه هاى داخل و خارج ايران براى دور زدن تحريم ها اســت. وى ادامه داد: ســازمانهاى اطلاعاتى آمريكا كه ســال ها اســت مدعى هزاران سند از فعاليت هاى چندين شــركت ثبت شــده در اروپا و برخى اشــخاص خاص دارند، حالا در يك تقســيم مســئوليت، بسيارى از مدارك فارسى را براى افشاى علنى افراد و شركت هاى خارجى و ايرانى درگير دور زدن تحريم ها، در اختيار بى بى ســى فارسى قرار داده اند. اين ديپلمات كشورمان افزود: هدف اصلى اين پروژه در اين شرايط خاص ترساندن شركتهاى خارجى در معامله با ايران و اضافه نمودن اسامى جديد اشخاص و شركت ها به ليست تحريم هاى خزانه دارى آمريكا اســت. BBC فارسى نبايد در خيانتى تاريخى عليه ملت ايران با تيم ترامپ شريك شود. تقاضاى ما تغيير فورى محتواى اين برنامه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.