آگهى ابلاغ اجراييه

KHABAR JONOOB - - بين الملل -

بدينوسـيله به آقاى محمـد نيكوئى فرزند بهرام به شـماره ملى 2470958407 و آقاى جلال الدين قلى پور فرزند عبدالحسـين به شـماره ملى 2491353822 بدهكاران پرونده اجرايى كلاسه 139704011172000648 ابلاغ مى گردد كه آقاى صمد زارع به موجب يك فقره چك لازم الاجرا به شماره ‪1542/306749/ 42‬ مـورخ 7/1/1395 جهت وصول مبلغ ‪000//150 000‬ريال عليه شما اقدام به صدور اجراييه نموده است و چون طبق گزارش مامور اجراى ثبت آدرس شما مندرج در متن اجراييه شناخته نشده است و بسـتانكار نيز نتوانسته آدرس شما را معرفى نمايد و درخواست ابلاغ اجراييه از طريق روزنامه نموده اسـت، لذا مراتب طبق ماده 18 آيين نامه اجراى مفاد اسناد رسمى به شما ابلاغ و تاريخ انتشار ايـن آگهى در روزنامه تاريخ ابلاغ محسـوب مـى گردد، چنانچه ظرف مهلت ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به پرداخت بدهى يا جلب رضايت بستانكار اقدام ننماييد برابر مقررات عمليات اجرايى عليه شماادامهخواهديافت. 20639/مالف رئيس اداره اجراى اسناد رسمى شيراز- حميد قرقانى

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.