تعيين تكليف عمره در سال 98

KHABAR JONOOB - - اخبار -

نماينده ولى فقيه در امور حج از توافق اوليه با ســوريه براى از سرگيرى اعــزام زائران ايرانى به اين كشــور خبر داد و ابراز اميــدوارى كرد كه عمره بعــد از حج 98 برقرار شــود و گفت: براى كاهش نرخ ارز حج و هزينه ســفر عتبات تلاش مىكنيم. به گزارش تابناك، حجت الاســلام و المسلمين سيدعلى قاضىعســكر با اشــاره به اين كه حدود 6 ميليون نفر براى سفر عمره ثبت نام كرده و در نوبت قرار دارند، ابراز اميدوارى كرد ســفر عمره بعد از ســف رحج تمتع 98 راه اندازى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.