افزايش سهم كشاورزان خسارتديده از خشكسالى، در حال پيگيرى است

KHABAR JONOOB - - جنوب -

اســتاندار فارس با تاكيد ب راينك هكشاورزا ناستا نفار س همــواره بخش قابل ملاحظه اى از تامين امنيت غذايى كشــور را بــر عهده داشــتهاند از انجــام مكاتبات و رايزنــى هايى د ر خصوص افزايش ســهم استان از اعتبارات بند خ ماد ه33 ك هب ه كشاورزان خسارت ديده تعلق مى گيرد خبر داد.

بــه گــزارش پايگاه اطــلاع رســانى اســتاندارى فارس، عنايتا... رحيمى در نشس تبررسى مشكلات كشاورزا نك هب ا حضور بهرام پارســايى و فرج ا... رجبى نمايندگا نشهرستا ن شــيراز در مجلــس شــوراى اســلامى و مديران دســتگاههاى اجرايى مربوطه برگزار شــد با بيان اينكه دغدغهها و مشكلات كشــاورزان همواره مورد توجه مجموعه مديريتى استا ناست ، افزود: قهر طبيعت و خشكســالى هاى پى در پى كه در ســالي ان اخير كشــور را با چالش مواجه كرده اســت در استان فارس به دليل وابستگى به كشاورزى نمود بيشترى دارد.

نماينــده عالى دولت در اســتان فارس بــا تاكيد ب راينك ه دولــت تدبير و اميد تلاش كرده مشــكلا ت بخشكشــاورز ى را در قالب تخصيص اعتبارات و تســهيلات متعدد كاهش دهد عنــوان كرد: على رغم وجود تنگناهــاى مالى به عنوان نمايند ه دولت در استان پيگير رفع مشكلات كشاورزان خواهم بود.

دكتــر رحيمى بيان كرد: بر اســاس بند(خ) ماد ه33 قان ون برنامه ششم توسعه كشور، بخشودگى سود و كارمزد و جريم ه وام هاى دريافتى كشاورزان خسارت ديده از حواد ثغيرمترقب ه و امهال اصل وام آنان به مدت 3 سال و تعيين ميزان خسارت، توسط كارگروهى متشكل از جهاد كشاورزى، بانك مربوطه و فرماندارى شهرستان مورد رسيدگى قرار مى گيرد.

وى ادامه داد: در استان فارس نيز كارگروه ها تشكيل شد ه و با مشخص شدن درصد سهم هر شهرستان پرداخ ته ا زسو ى بانك انجام خواهد شد.

اســتاندار فارس با تاكيد بر اينكه كشاورزا ناستا نفار س همواره بخش قابل ملاحظه اى از تامين امنيت غذايى كشور را بر عهده داشتهاند از انجا ممكاتبات ىب امعا وناو لرييسجمه ور در خصوص افزايش ســهم اســتان از اعتبــارات بند خ ماد ه33 خبر د اد .

نماينده عالى دولت در استان فارس افزود: بايد ظرفيتها ى ديگر قانون بودجه نيز جهت راهگشايى د رتخصي صاعتبارا ت بخش كشاورزى به كار گرفته شود .

رييس شوراى كشاورزى اســتان فارس همچنين اقداما ت انجــام شــده از ســوى وزارت جهــاد كشــاورزى و معاون ت مناطق محروم رياســت جمهورى د رمناط قكشــاورز ىك هب ا خشكسالى درگير هستند را در خور توجه دانست و اظهار كرد : اين اقدامات در قالب تنوع بخشيدن به مشاغل و توس عهصنا يع تبديلى و همچنين توسعه كشت هاى جديد انجام شده است.

اســتاندار فارس خاطرنشــان كرد: د رتخصي صاعتب ارات اشــتغال روســتايى و فراگير نيــز بر اولويــت مناطقى همچون كربال و خرامه كه كشاورزى در آن آسيب بيشترى ديده تاكيد شد هاست .

وى ابراز اميدوارى كرد در ســفر آتــى دكت رجهانگيرى ، معاون اول رييس جمهور كه 22 بهمن ماه به استان سفر خواهد كــرد با مطرح كردن مشــكلات بخش كشــاورزى و پيشــنهاد افزايش ســهم اســتان فارس از اعتبارات ايــن بخش تغييرات مثبتى حاصل شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.