پروژه ناكام آزادراه لار-بندرعباس اولويتى كه در صف آخر مانده است

KHABAR JONOOB - - جنوب -

پروژه احــداث آزادراه لار-بندرعباس كــه قرار بود مرهمى بر زخم توســعه منطقه جنوب كشــور و همچنيــن كاهش تصادفات و حوادث باشــد با وجود گذشــت مدت طولانى از وعده مسئولان هنوز يك درصد هم پيشرفت فيزيكى ندارد. به گزارش خبرگزارى تســنيم ، 22 مهرماه ســال 96 بــود كه مديركل راه و شهرســازى لارســتان وعده احــداث آزادراه 6 خطه در محور لار – بندرعباس توســط بخش خصوصى را مطرح كرد. محمدرضا باقرىفرد در اين نشست خبرى درباره زمان اجراى اين پروژه گفته بود كه توافقنامه به امضاء رســيده، ســرمايهگذار در حال طى مراحل قانونى است و پيشبينى مىشــود تا قبل از 6 ماه تبديل به قرارداد نهايى شود ولى با وجود گذشت بيش از 3 برابر مهلت تعيين شده، هنوز هيچ خبرى از اجراى اين طرح ملى نيســت. قرار بود آزادراه لار به بندرعباس به طول 217 كيلومتر با ســرمايهگذارى بخش خصوصى به شكل 3 باند رفت و 3 باند برگشت احداث شود.

مديــركل راه و شهرســازى لارســتان در ايــن نشســت بــه پيگيرىهاى متعدد از طريق وزارت راه و شهرســازى براى انتخاب پيمانــكار مجــرب در زمينههاى اجرايى، علمى، فنــى، مالى و غيره اشــاره كرده بود. وى ابراز اميدوارى كرده كه پس از مصوبه هيات دولت اين تفاهم نامه تبديل به قرارداد و شروع پروژه آزادراه لاركهورســتان-بندر پل قشــم و از كهورســتان به بندر شهيد رجايى بندرعباس اجرايى شــود. در آذرماه سال 96 در جريان بازديد امير امينــى معاون وزير راه و شهرســازى و همچنيــن عنايتا... رحيمى اســتاندار كنونى فارس از محور شــيراز- لارستان – بندر عباس و لايــن دوم تونل وحدت، فرماندار ويژه لارســتان با تاكيد بر اينكه ســاليانه ميليونها مســافر از محور شيراز- لارســتان و بندرعباس عبور مىكنند، بايد هر چه ســريعتر اجراى دو بانده شدن اين محور به پايان برســد، گفته بود: اين محور 2 اســتان جنوبى كشــور را به هم متصل مىكند. جليل حســنى با اشــاره به اينكــه توجه ويژه به وضعيت بهبود اين جــاده باعث كاهش آمار تصادف و جانباختگان اين مســير مىشود، خواستار توجه ويژه مســئولان به جاده جهرملار-بندرعباس شــده بود چراكه اين محور مركز كشور را به بنادر جنوبــى وصل مىكند و هر ســال بيشــتر از ســالهاى قبل مورد اســتقبال مســافران بوده و از پرترددترين محورهاى استان فارس و همچنين يكى از پرحادثهترين محورها طى فصول مختلف سال است. در مردادماه ســال جارى نيز عنايتا... رحيمى، معاون سابق عمرانى اســتاندارى و اســتاندار حال حاضر اســتان فارس در مصاحبهاى با اشاره به طرحهاى عمرانى اين اســتان گفته بود: كارهاى مطالعاتى آزادراه لار به اسكله شهيد رجايى بندرعباس انجام شده است. لازم به ذكر اســت در ســال 94 نيز عبــاس آخوندى وزيــر وقت راه و شهرسازى در صدر هياتى از معاونان خود به حوزه استحفاظى اداره كل راه و شهرسازى لارستان سفر كرد و در جريان اين سفر احداث باند دوم محور لار- بندر عباس به طول 15 كيلومتر مصوب شــد اما از آن زمان تاكنون هيچ اقدام محسوســى براى تحقق اين وعده انجام نشد.

بــه دليل يك بانده بودن محــور لار-بندرعباس و عرض كم جاده، در طول ســال حوادث و تصادفات ناگوار در اين مســير رخ مىدهــد و با مرور اخبار در اين زمينه مىتوان نمونههاى بســيارى بــراى آن مثال زد. اين در حالى اســت كه امام جمعه لارســتان در خطبههاى نماز جمعه شهر لار خواستار توجه جدى به حوزه راههاى اين شهرستان شــده و گفته است: راه شيراز-لار-بندرعباس كه از شــريانهاى اصلى كشور محسوب مىشــود ،بايد مورد توجه جدى مسئولان قرار گيرد. به گزارش تسنيم محور لار به بندرعباس جزء يكى از 10 محور اصلى و ترانزيتى حمل كالا و بار از جنوبىترين نقطه كشــور به مركز و شــمال ايران است و بنا بر آمارهاى رسمى 35 درصــد خودروهاى ســنگين اســتان فارس از ايــن محور تردد مىكننــد. احداث آزادراه در اين مســير علاوه بر تســهيل در حمل ســريع كالا و مسافر، باعث كاهش مصرف سوخت، صرفهجويى در وقت، كاهش تصادفات و غيره مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.