هشتمين شكست تيم فوتبال بانوان خليج فارس در ليگ برتر

KHABAR JONOOB - - جنوب -

ســميه زارع/ هفته نهم رقابت هاى ليگ برتر فوتبال بانوان باشگاه هاى كشور با برگزارى 6 ديدار به كار خود پايان داد.

در هفته نهم رقابتهاى فوتبال ليگ برتر بانوان كشــور تيم خليج فارس شيراز براى هشتمين بار شكست خورد.

در ايــن ديدار، نماينده فارس در اصفهان ميهمان ســپاهان اين شــهر بود كه در پايــان مطابق هفتههاى گذشــته با انجام يك بازى ضعيف با نتيجه ســنگين 7 بر يك شكست خورد.

زردپوشان اصفهانى در نيمه نخست اين مسابقه با گلزنى هاجر دباغى در دقايق ‪29 ،17‬ از روى نقطه پنالتى (2 گل)، الهام فرهمند در دقايق 15 و ‪)2 41‬ گل) و كوثر كمالى در دقيقه 8 با نتيجه 5 بر يك از سد حريف خود گذشتند.

شــاگردان ســميه شهبازى در نيمه دوم نيز توســط هاجر دباغى در دقيقه 55 و مانيا آسادوريان در دقيقه ‪2 79،‬ گل ديگر به ثمر رساندند تا با كسب يك برد پرگل 19 امتيازى شوند و به رده سوم جدول ردهبندى اين رقابتها صعود كنند.

تيم خليج فارس شــيراز با اين شكســت همچنان با يك امتياز در قعر جدول رده بندى 12 تيمى باقى ماند.

در ديگر ديدارها شــاگردان شــادى مهينى در راهياب ملل مريوان ميزبان ذوب آهن اصفهان بودندكه در پايان هر دو طرف موفق شدند يك گل به ثمر برسانند.

شاگردان ايراندوست در تيم ملوان نيز موفق شدند با 4 بر يك پارس جنوبى را شكســت دهند. ســارا قمى در اين ديدار هتتريك كرد و ياسمن فرمانى نيز يك گل براى ملوان به ثمر رساند.

شــهردارى بم كرمان، صدرنشــين ليگ، كه قرار بود برابــر هميارى آذربايجان غربى به ميدان برود به دليل انصراف تيم هميارى برنده اعلام شــد و ســه امتياز ديگر به دست آورد.

شهردارى سيرجان ديگر تيم كرمانى هم برابر حريف خود به برترى چهار بر صفر رسيد و جايگاه خود را در رتبه دوم جدول رده بندى حفظ كرد.

در جدول ردهبندى شــهردارى بم با 27 امتياز صدرنشــين اســت. شــهردارى ســيرجان بــا 20 امتياز در رده دوم، ســپاهان بــا 19 امتياز در رده ســوم، ذوب آهن اصفهــان با امتياز 18 در رده چهارم، راه ياب ملــل مريوان با امتياز 17 در رده پنجم وملوان بندرانزلى با امتياز 17 در رده ششم جدول قرار دارند.

نتايج بازىهاى هفته نهم

شهردارى بم كرمان - هميارى آذربايجان غربى (باخت فنى تيم هميارى) راه ياب ملل مريوان 1- ذوب آهن اصفهان 1 ملوان بندرانزلى 4- پارس جنوبى بوشهر 1 سپاهان اصفهان 7 - خليج فارس شيراز 1 سپيدار قائمشهر صفر - شهردارى سيرجان 4 آذرخش تهران صفر - پالايش گاز ايلام 2

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.