نه چندان مطلوب و بدون هماهنگى

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

كشور امارات در حالى ميزبان هفدهمين دوره جام ملتهاى آسيا بود كه با وجود تلاشهاى زياد نتوانسته بود هارمونى لازم را ايجاد كند.

فينال جام ملتهاى آســيا 2019 بيــن تيمهاى قطر و ژاپن برگزار شــد. آزمون حدود يك ماهه اماراتىها در حالى به پايان رسيد كه مىتوان نمره متوسطى به كشور ميزبان داد.

چهار شــهر ابوظبى، دبى، العين و شــارجه از مســابقات با حضــور 24 تيم ميزبانــى كردند. در اين بين مشــكلى به لحاظ لجســتيكى در بخش ميزبانى وجود نداشت و اماراتىها علاوه بر آماده كردن مناســب ورزشگاهها، در بخش هماهنگى و برگزارى بازىها نيز شــرايط خوبى داشتند، اما اين ميزبانى بدون ايراد هم نبود و مشكلاتى در بخشهاى مختلف وجود داشت.

اماراتىها در بخش ميزبانى از تيمها تمهيدات خاصى براى تســهيل در رفت و آمــد تيمها در نظر گرفته بودند. اســكورت اتوبوس تيمها در مســير رفت و برگشــت از هتل تا ورزشگاهها وجود داشــت، اما گويــا اماراتىها فكر برخى مســائل از جمله ترافيك ســنگين شهر دبى را نكرده بودند. به طور مثال پيش از شــروع ديدار ايران و عراق تنها مورد گلايه كارلوس كىروش ترافيك شــهر دبى بود كه سرمربى تيم ايران حتى به كنايه گفت كم مانده بود در دربى گم شــوند. با مقايســه ميزبانى اماراتىها با روســيه در جام جهانى 2018 اين مســئله قابل بررسى است. جايى كــه پليس روســيه خيابانهايــى را كه اتوبــوس تيمهاى مختلف در آن رفت و آمد داشــت، مسدود مىكرد تا تاخيرى در برنامهريزىهــا صورت نگيرد. حداقل كار ممكن هم ايجاد راهى اختصاصى بــود كه به نظر اين اتفاق به شــكل مطلوبى صورت نگرفت.

يكى از مســائلى كه چهره نامطلوبى به مســابقات مىداد، تعميرات شــهرى در اطراف تعدادى از ورزشــگاهها بود. هرچند اين اتفاق در اطراف ورزشــگاههاى شــهر ابوظبى ديده نمىشد، اما در بســيارى از خيابانهاى پايتخت سياسى امارات، اين اتفاق چهــره شــهر را نامطلوب جلوه مــىداد. فضاهــاى خالى اطراف ورزشگاه رشيد شهر دبى يا تعميرات شهرى پشت ورزشگاه آل مكتوم اين شــهر و همچنين تعميرات شهرى در اطراف ورزشگاه هزاع بنزايد شــهر العين، نشــان مىداد كه هارمونى و هماهنگى لازم براى ميزبانى از جام ملتها در امارات شكل نگرفته است. در حالى كه از چهار ســال پيش مشخص بود كه امارات ميزبان جام ملتها خواهد بود و مســلماً شهردارىهاى شهرهاى ميزبان مىتوانســتند با در نظر گرفتن اين موضــوع تعميرات خود را يا پيش از آغاز مســابقات به اتمام برســانند يا بخشهاى مهمى از آن را به بعد از مسابقات موكول كرده تا حداقل چهره زيبايى از شهرهاى ميزبان در خاطر مىماند.

ميزبــان در بخــش تماشــاگران مســابقات، ايرادهايــى در برنامهريزى داشــت. اولين مورد در بخش بليت فروشــى بود و در حالى كه بارها اعلام مىشد، تمام بليتها به فروش رفته، اما ديده مىشد كه در همان مسابقات صندلىهاى زيادى خالى مانده و هوادارانى بدون بليت بيرون ورزشــگاه هستند. حتى ديده شد كه برخى هواداران با وجود داشتن بليت، براى ورود به ورزشگاه دچار مشكل مىشدند. در اين خصوص شايد ديدار امارات و قطر در نيمهنهايى مثال بســيار خوبى باشــد و در شرايطى كه ازدحام زيادى پشــت درهاى ورزشگاه محمد بن زايد شهر ابوظبى ديده مىشــد، اما برخى تماشــاگران بليت به دست نمىتوانستند وارد ورزشگاه شــوند. دليل آن هم بى نظمى بيرون ورزشگاه بود كه بســيارى به دنبال بليت براى ورود به ورزشــگاه بودند و همين موضوع ازدحام شديدى را مقابل درهاى ورودى ايجاد كرده بود. عجيبترين اتفاق واگذارى تعداد زيادى بليت به برخى افراد بود كه اين مســئله بازار سياه را افزايش داده و قيمت بليت مسابقات را دو، سه و چهار برابر كرده بود.

اگــر بخواهيــم در بخش رســانهاى به ميزبانــى اماراتىها نمــرهاى بدهيــم، مىتــوان گفت نمــره قابل قبولى اســت. پيش از شــروع مســابقات هتلهايى با قيمتهاى مناســب به رسانهها معرفى شــده بود تا به نوعى مركز حضور خبرنگاران براى رفت و آمد به ورزشگاههاى مختلف باشد. در اين بخش كشور ميزبان مينىبوسهايى را براى خبرنگاران در نظر گرفته بود كه از هتلى در شــهر ابوظبى به ورزشــگاههاى مختلف در اين شــهر و سه شــهر ديگر مىرفت. البته شــايد گاهى برنامه شــاتلها با برخى مســابقات هماهنگى نداشــت، اما در اين بخش مشكل آن چنانى وجود نداشــت. كشــور ميزبان براى كم كردن دغدغه رســانهها كــه براى وعدههاى غذايى خود حيــن انجام كار مجبور به ترك ورزشــگاهها نباشــند، در هر بازى و البته نشســت خبرى قبل از بازىها پذيرايى خوبى از نماينده رســانهها داشت. هرچند در اين بخــش هم براى پذيرايى نكردن از تلويزيون قطرى كه حق پخش مسابقات را در دست داشــت، مشكلتراشى شده بود تا ميزبانى توام با احترام را از دست بدهند. مشكلى كه براى برخى نماينده شبكههاى تلويزيونى ديگر هم ايجاد كرده بود.

با اين حال مشــكل تراشى سياســى اماراتىها را نمىتوان ناديده گرفت. هرچند اين مشــكل تراشــى فقط با قطرىها بود و با وجود نگرانىها از مشكلتراشــى براى ايرانىها اتفاق خاصى رخ نداد، اما اين مشــكلات قابل كتمان نيســت. قابل كتمان نبود كه اماراتىها پيش از مســابقات حمايــت از قطر در جام ملتها را بــراى شــهروندان خود ممنوع و حتى حاميــان احتمالى را به 3 تا 15 ســال حبس تهديد كرد. از طرفى به تماشــاگران قطرى اجازه ورود به اين كشور داده نشد تا حالا يكى از فيناليستهاى جام ملتها هوادارى زيادى در ديدار نهايى جام نداشــته باشــد. حاميان قطر در ســاير ديدارها نيز از كشورهاى مختلف و عمدتاً عمانــى بودند. حتى رســانههاى قطرى براى حضــور در امارات با مشــكلاتى مواجه شــدند و پس از رايزنــى AFC با حداقل نفرات در امارات حضور پيدا كردند. حالا اين نگرانى براى ديدار فينال وجود دارد كه با حضور كمرنگ ژاپنىها، غيبت قطرىها و ممنوعيت حمايت شهروندان اماراتى از تيم ملى قطر، ديدار فينال در ورزشگاهى با حداقل تماشاگر برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.