صنعت برق به عنوان زير بنايىترين صنعت كشور مطرح مىباشد

KHABAR JONOOB - - ورزشى -

مهنـدس كريمـى در بخـش ديگـرى از ايـن گفـت وگـو، اجراي سياسـتهاي كلان اقتصاد مقاومتي را اساسي و مهم ذكركرد و حمايت از توليدات سـاخت داخل، اعلام همـكاري با توليدكنندگان در خصوص سـاخت تجهيزات مورد نياز شركت، تربيت و به كارگيري نيروي انساني متبحـر و توانمند، حمايت از مؤسسـات دانشبنيان، اسـتفاده بهينه از امكانات و منابع، انجام امور به صورت سيستماتيك را از جمله راهكارهاي اجرايي دانسـت كه در راستاي برنامه هاي مرتبط با اقتصاد مقاومتي، در حال عملي شدن ميباشد.

وى در عملكرد سازمان متبوع خود به پروژ ههاي تحقيقاتي پايان يافته و يا در دسـت مطالعه اشاره كرد و يادآور شد: برق فارس به عنوان يك شركت پيشتاز در زمينههاي تحقيقاتي، مطالعاتي و ساخت تجهيزات در صنعت برق كشـور فعاليت دارد و تاكنون با همكاري دانشگاه شيراز، پارك علم و فنآوري، موسسههاي دانشبنيان و دانشگاه صنعتي شيراز، به موفقيتهاي چشـمگيري در زمينه توليدات ساخت داخل دستيابي پيدا كرده است. رلههاى كنترلى و حفاظتى، نرم افزار شبيهساز رلههاى نيومريك، اتوماسـيون صفحه آلارم و تست بلاك، از جمله اين قطعات و تجهيزات ميباشد.

كريمـى در ادامه گفت: دو دسـتگاه حائز اهميت اضافه جريان زياد نيومريـك و اضافـه جريان زياد جهتـى، عليرغم تحريمهـاي موجود، با مشـاركت دانشگاه شـيراز، دانشـگاه صنعتى شـيراز و پارك علم و فنآوري، ضمن بهرهمندى از مهندسـى معكوس، در دسـت تو ليد قرار داده اسـت. همچنين در ادامه كارهـاي تحقيقاتي مىتوان به تهيه و راه اندازى آزمايشگاههاى ترموديناميك و هيدروليك در دانشكده مهندسى دانشگاه شـيراز و دانشكده مهندسى دانشـگاه صنعتى شيراز با هدف ارتباط بيشتر صنعت با دانشگاه اشاره كرد.

وى بـه نقـش موثر پژوهـش و نتايـج طرحهاي موفـق در صنعت برق و دسـتاوردهاي پژوهشـي و طرحهاي تحقيقاتي در قالب تئوري و عملي اشـاره كرد و افزود: تبيين نقش و اهميـت تأثيرگذار پژوهش در حل مشـكلات صنعت برق كشـور بر مبناي راهكارهاي علمي و بررسي چالشهـا و موانـع ارتباط صنعت برق و دانشـگاه ها و مراكز پژوهشـي بـا ارائـه راه حـل عملي به منظور دسـتيابي بـر اهداف طرحهـا و رفع موانع تجاريسـازي، از جمله دسـتاوردهاى مهم و اساسـى اين شركت مىباشد.

يكي از راههاي پيشـرفت و تعالي سـازمانها استقرار سيستمها و نظام هاي مديريتي نوين ميباشـد كه در راسـتاي رشد و تعالي سازمان همـواره بـا مديريـت و كاركنان همراه اسـت و سـازمانها را به سـوي اهدافشان سوق مي دهد.

سيسـتم مديريت كيفيت به همراه انجام مميـزي و ارزيابيها براي رشد و تعالي سـازمان از اهميت بسياري برخوردار است و از پيا مدهاي مثبت آن ميتوان به پاسخگو بودن افراد و نظاممند شدن امور اشاره نمود كه نتيجه اش به سازمان و جامعه انتقال خواهد يافت.

به منظور ايجاد خط مشـى و همگام بودن با ساير بخشها، استقرار سيستمهاىمديريتىمختلف،همچنينمديريتدانشونظامپيشنهادات يكى از مهمترين دسـتاوردهاى برق فارس بوده اسـت لذا در اين راستا ساختار سازمانى، برنامه ريزى فعاليتها، مسئوليتها، شيوهها، رويهها، فرايندها از جمله دستاوردهاى مدلهاى مختلف سيستمهاى مديريتى نظير EFQM ، ويرايش جديد ايزو 9001 با اخذ گواهينامه 9001 ISO : 2015 از سوي شـركت kQR ايران و iSC استراليا و سيستم مديريت ايمني، بهداشت حرفهاى و محيط زيست hse مىباشد كه در برق فارس استقرار يافته است. شايان ذكر است برق فارس در ارزيابى عملكرد دستگاههاى دولتى در حوزههاي دولت الكترونيك، ساماندهي نيروي انساني و آموزش، صيانت از حقوق مردم، ساختار و سلامت اداري و نظام مديريت عملكرد عنوان رتبه برگزيده را در جشـنواره شـهيد رجايى كسـب كرده است. همچنين طي 3 سال متوالي بهره برداري برق فارس عنوان »بهره برداري برتر« را در بين برقهاي منطقهاي سراسـر كشور از آن خود كرده است.

بخش ششم: تغييراتساختارى:

طى سالهاى گذشته عمده كارهاى صنعت برق به صورت متمركز و توسط بخش دولتى انجام مىپذيرفت. در اين راستا، بر اساس سياستهاى كلى اصل 44 قانون اساسى، بخش عظيمى از نيروگا ههاى دولتى به بخش خصوصى واگذار شدند و در ادامه نيز ظرفيتهاى جديدى در توليد برق كشور توسط بخش خصوصى احداث و ايجاد گرديد. هم اكنون 95 درصد از توليدات برق در كشور توسط بخش خصوصى و با مالكيت آنها انجام مىشود.

بخش هفتم: استفاده از انرژىهاى تجديدپذير واحداث مولدهاى مقياس كوچك و نيروگاههاىخورشيدى

در ادامه گفتوگو با مهندس كريمى، به سراغ مبحث جديد استفاده از انرژىهاى تجديدپذيـر و مولدهاى مقياس كوچك، يا همان توليدات پراكنده و احداث نيروگاههاى خورشيدى رفتيم كه مدتهاست در دستور كار وزارت نيرو و صنعت برق كشور قرار دارد. اين بخش از سخنان وى نيز بسيار با اهميت و مهم مىباشد چرا كه برنامههاى صنعت برق كشور براى تأمين برق مردم، استفاده از ظرفيتهاى موجود با بهكارگيرى، مشاركت و سرمايهگذارى بخش خصوصى تنظيم شده است.

مهندس كريمى به بيان برنامهها و اجراى طرحهاى مهم صنعت برق در راسـتاى تأمين برق مىپردازد و مىگويد: يكـى از مهمترين وظايف صنعت برق كشور توسعه انرژىهاى تجديدپذير، ايجاد بسترهاى مناسب براى مطالعـه، اجراى طرحهـاى پايلوت و طراحى و سـاخت پروژههاى نيروگاهى با حمايت دولت و مشاركت بخشهاى خصوصى و مهيا كردن مسـير دسـتيابى به منابع متنوع انرژىهاى نو با استفاده از ظرفيتها و پتانسيلهاى موجود در كشور است.

تاكنون در راستاى دستيابى به برق پايدار، اقدامات مهم و اساسى در جهت گسترش منابع انرژى تجديدپذير توسط صنعت برق كشور انجام شـده اسـت و دولت نيز در اين خصوص حمايتهاى خود را اعمال كرده است چراكه از يك طرف با رشد فزاينده برق در كشور مواجه هستيم و از طرفـى ديگر با كمبود منابع مالى، امكان احداث نيروگاههاى دولتى را غيرممكن كرده است و مىبايست با اجراى برنامههاى مديريت مصرف و افزايش سهم مشاركت بخش خصوصى در توليد برق كشور، زمينه براى آبادانى ايران اسلامى فراهم آوريم.

مديرعامل بـرق فارس در ادامه سـخنان خود در راسـتاى احداث نيروگاههاى خورشيدى، استان فارس را مستعدترين استان كشور براى جذب تابش خورشيد دانسـت و تأكيد كرد: استان فارس با برخوردارى از بيشـترين پتانسيل جذب تابش انرژى خورشـيدى به عنوان يكى از مستعدترين استانهاى كشور در ساخت نيروگاههاى خورشيدى مطرح مىباشد.

وى در ادامـه افـزود: مـا هـر روز شـاهد رشـد روزافـزون حضور سرمايهگذاران داخلى و خارجى براى احداث كارخانجات توليد تجهيزات مورد نياز اين نيرو گاهها مى باشيم در همين راستا استان فارس و بوشهر با 83 سـاختگاه جهت اتصال نيروگاههاى توليد پراكنده به پسـتهاى فوق توزيع، پيشـتاز در جذب سرمايهگذارى بخش خصوصى در احداث نيروگاههاى خورشيدى مىباشند.

گزارش ارسالى حاكى از اين است كه در استان فارس سطح تشعشع خورشيد بسـيار زياد است و داراى پتانسـيل خوبى براى نصب نيروگاه خورشيدى است، همچنين اقتصادى بودن احداث نيروگاه خورشيدى با توجه به نرخ خريد انرژى برق از نيروگاههاى خورشيدى بر اساس قرارداد خريد تضمينى 20 ساله توسط وزارت نيرو و تشريح دستورالعمل توسعه مولدهاى مقيـاس كوچك ابلاغى وزارت نيرو حاكم بـر نيروگاه گازى تا ظرفيت توليد 25 مگاوات و خريد تضمينى 5 سـاله انرژى برق توسـط وزارت نيـرو از مزايـاى احداث نيرو گاههاى مولد كوچك و خورشـيدى به شـما ر مىآيد. تـا كنون ميزان ظرفيت مولدهـاى مقياس كوچك به بهرهبردارى رسيده بالغ بر 70مگاوات مىباشد. مولدهاى مقياس كوچك:

اسـتفاده از انرژىهاى تجديدپذير و مولدهـاى مقياس كوچك، يا همان توليدات پراكنده و مدتهاست در دستور كار وزارت نيرو و صنعت برق كشـور قرار دارد چرا كه برنامههاى صنعت برق كشـور براى تامين برق مـردم، اسـتفاده از ظرفيتهاى موجود با بهكارگيرى، مشـاركت و سرمايهگذارى بخش خصوصى تنظيم شده است.

يكى ديگر از برنامهها و سياسـتهاى ابلاغى از طـرف وزارت نيرو اسـتفاده از ظرفيت بخـش خصوصـى در احداث نيروگاههـاى مقياس كوچك يا توليد پراكنده DG مىباشد. بر اساس قرارداد خريد تضمينى 20 سـاله توسـط وزارت نيرو و تشـريح دسـتورالعمل توسعه مولدهاى مقياس كوچك ابلاغى حاكم بر نيروگاه گازى تا ظرفيت توليد 25 مگاوات و خريد تضمينى 5 سـاله انرژى برق توسط وزارت نيرو از مزاياى احداث نيرو گاههاى مولد كوچك به شمار مىآيد.

تـا كنون بيش از 75 مورد موافقت نامه كـه منجر به قرارداد خريد تضمينى شده است در قالب احداث 10 نيروگاه مقياس كوچك و ظرفيت

70 مگاوات در استان فارس در دست بهرهبردارى مىباشد. بخش هشتم: مبحث مديريت مصرف و كاهش پيك بار

صنعت برق به عنوان صنعتي زيربنايى محسـوب ميشود كه نقش مهمى در توسعه اقتصادى و رفاه جوامع دارد. اين انرژي پاك براي اقتصاد در حال توسعه ايران اسلامى اهميت بهسزايي دارد و زماني بر اهميت اين موضوع افزوده مىشـود كه بيشترين سهم توليد برق به مصرف صنعتي و كشـاورزي اختصاص يابد، بديهي است اسـتفاده منطقي از اين انرژي حياتـي و افزايـش بكارگيري آن در بخش صنعـت باعث ايجاد تحولات ساختاري شده و اين امر، فرايند توسعه اقتصادي را تسهيل ميبخشد.

يكى از مسائل مهمى كه امروز صنعت برق كشور با آن مواجه است رشـد بالاى ميزان مصرف برق اسـت كه در اين راستا اجراى برنامهها و مسائل مرتبط با كاهش پيك بار و مديريت مصرف اهميت دوچندانى پيدا كرده اسـت لذا اين شركت با حساسـيت تمام آن را دنبال كرده است و افزايش بهره ورى را از مباحث مهم و جدى در مسـير پيشـرفت كشور تلقى مىكند.

برق فارس بر اين اساس به اهميت موضوع مديريت مصرف و جلب همكاري مشتركين صنعتي و كشاورزى طى سالهاى مختلف تلاشهاى بسيار ارزنده انجام داده است. هم اكنون روند مديريت مصرف در كشور به سمتى رفته است كه ما با مديريت بار مىتوانيم تأثيرگذار باشيم و به اين باور برسـيم كه توليد مجازى در حوزه مديريت مصرف چقدر ارزان مىباشد.

اجـراى برنامههاى ذخيره عملياتى و برنامـه تعطيلات و تعميرات، همكارى كشاورزان با خارج شدن از 4 ساعت زمان پيك، تغيير ساعات كار ادارات دولتـى و همـكارى و همدلى مردم در تابسـتان 97 منجر به كاهش پيك بار به ميزان 400 مگاوات شد.

بخش نهم: موزه صنعت برق فارس

مـوزه صنعت برق فارس در يكي از سـالنهاي مـوزه تاريخ طبيعي شـيراز تجهيز شد ه است كه در آن سـير تكاملي صنعت برق از ابتداي تأسـيس يعني از سال 1303 تا كنون به معرض نمايش در آمده است. در اين موزه، سير تكاملي استفاده از انرژي فسيلي و انرژيهاي تجديدپذير مانند انرژيهاي خورشيدي، بادي و اتمي نيز توسط سيستمهاي صوتي و تصويري شبيهسازي و قابل استفاده بازديدكنندگان به ويژه دانشجويان و محققين ميباشد. مهندس كريمى در مورد فلسفه ايجاد موزه صنعت بـرق فارس گفت: يكى از روشهاى انتقـال تجربيات و معرفى تاريخچه علوم مختلف، ايجاد موزه مىباشد، ما براى انتقال تجربيات و نشان دادن تاريخچه صنعت برق، از ابتدا با دانشگاه شيراز تفاهم نامه و قرارداد منعقد كرديم و تصميم بر آن شـد تا با استفاده از اين ظرفيت، بتوانيم موضوع برق را در قالب موزه به گونهاى گردآورى كنيم كه انتقال آموزش و مفاهيم مورد نظر را به مخاطبان به همراه داشته باشد.

هم اكنون بحث محيط زيست نيز از جمله مسائل حياتى و مهم به شمار مىآيد و با حياط انسانها گره خورده است لذا در موزه صنعت برق نشـان دادهايم كه آينده صنعت برق بايد به سـمت انرژىهاى نو و پاك پيش برود. وى در ادامه سخنان خو د به تاريخچه يكصد ساله صنعت برق و پيشـرفت برق آسا و سريع اين صنعت اشاره كرد و گفت: اگر چه موزه محل نگهدارى اشـياء قديمى است اما يكصد سال بيشتر از صنعت برق كشور نمىگذرد اين صنعت قدمت بسيارى ندارد اما طى اين مدت شاهد تحولات بسيار چشمگيرى بوده ايم كه برق آسا و سريع انجام شده است لذا مخاطبين ما مىبايسـت با اين روند رو به رشد كه توسط متخصصين حوزه برق در كشور انجام شده است، آشنا شوند.

مديرعامل برق فارس در بخش ديگر سخنان خود نقش موزه صنعت بر ق فارس در افزايش سطح آگاهى به مخاطبين را مثبت ارزيابى كرد و افزود: مردم با مشاهده موزه برق از نحوه پيشرفت اين صنعت مطلع و با آشنايى از نحوه مصرف بهينه برق، قدردان اين نعمت بزرگ خواهند بود. لازم به ذكر است كه ما براى پيشرفت صنعت به نسل جوان و دانشجو نياز داريم، اين فرصتى اسـت كه از آن براى طرح مشكلات و موانع پيش رو، همچنين روند رو به رشد صنعت برق استفاده كرديم. گفتنى است، در موزه صنعت برق، قديمىترين تجهيزات برق تا مدرنترين آن كه انرژىهاى نو و اتمى اسـت از جمله تجهيزاتى مىباشد كه در اين موزه قابل مشاهده است. نصب مولدهاى قديمى، قسمتى از ماكت نيروگاه اتمى، مولدهاى برق پدالى و دستى و كليه تجهيزاتى كه در شبكه برق اين استان طى سالهاى متمادى مورد استفاده قرار گرفته و بهتدريج به روز گرديده است در اين موزه قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.