دستگيرى 12 منازع در درگيرى دسته ج معى

KHABAR JONOOB - - حوادث -

فرمانده انتظامى مرودشت از دستگيرى 12 نفر در نزاع و درگيرى دسته جمعى در يكى از روستاهاى اين شهرستان خبر داد. سـرهنگ اسماعيل زراعتيان گفت: در پى وقوع يك فقره نزاع دسته جمعى در يكى از روستاهاى بخش رامجرد، ماموران پاسگاه انتظامى در محل حاضر و به بررسى موضوع پرداختند. وى افزود: مامـوران پس از هماهنگى با مرجع قضايى اقدام به دسـتگيرى تعداد 12 نفر از عاملان اصلـى اين نزاع و درگيرى و آرام كردن و پاكسـازى محل درگيـرى كردند و تعداد 6 نفر مصـدوم اين نزاع را با همكارى عوامل اورژانس به بيمارسـتان شهيد مطهرى انتقال دادند. رييس پليس شهرستان مرودشت با بيان اينكه در اين خصوص پرونده مقدماتى تشـكيل شـده، تصريح كرد: تحقيقات براى مشـخص شدن علت و انگيزه اين نزاع و درگيرى دسته جمعى همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.