كاهش 35 درصدى تقاضاى ايرانيان براى طلا

KHABAR JONOOB - - ويژه چهل سالگى انقلاب اسلامى -

شوراى جهانى طلا در تازهترين گزارش خود اعلام كرد: تقاضا براى جواهرات طلا در ميان ايرانيان در سال 2018 ميلادى در حدود 35 درصد كاهش يافت.

به گزارش ايبِنا، شــوراى جهانى طلا اعــلام كرد: با وجود اين كه طلا به يك مامن امن براى ســرمايه گذارى تبديل شــده، تقاضا براى جواهرات طلا در سال گذشته ميلادى در سرتاســر خاورميانه با كاهش رو به رو شــد.در همين حال، رونــد نزولى تقاضا براى جواهرات طلا در ايران و تركيه در ســال 2018 ميلادى به نســبت عربســتان ســعودى و امــارات متحده عربى كه بســيار ضعيف گزارش مى شــود، وخيم تر اســت. علت كاهش چشــمگير تقاضا بــراى طلا در بازار ايــران و تركيه به تحريم ها و كاهــش پولى ملى بر مىگردد كه قدرت خريد را كاهش داده است.

شــوراى جهانــى طلا اعلام كــرد در بحبوحــه اقتصادى، طلا يك مامــن امن براى ســرمايهگذارى اســت؛ اما به دليل كاهش ارزش پول ملى ايران، تقاضا براى طلا در ميان ايرانيان در سال 2018 ميلادى در حدود 35 درصد كاهش پيدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.