بسته هاي حمايتي در راه هستند

KHABAR JONOOB - - ويژه چهل سالگى انقلاب اسلامى -

مديــر كل بهــره ورى نيــروى كار و توســعه كارآفرينــى از تدويــن بســته سياســتگذارى حمايــت از كارآفرينان خبر داد و گفت: اين بســته پس از شفاف شدن ســاز و كارهاى حمايــت از كارآفرينان از طرف وزير كار به هيــأت دولت مى رود. رحيم ســرهنگى در گفت و گــو با مهر، با تشــريح برنامه هاى حمايت از كارآفرينان اظهار داشت: در اين زمينه بسته پيشنهادى سياستگذارى در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعــى تدوين شــده و در مراحل نهايى قــرار دارد.وى با اشــاره به مشــوق هاى پيش بينى شــده در اين بســته افزود: يكى از حمايت هاى پيشنهادى براى كارآفرينان مشــوق هاى مالياتى اســت كــه مى تواند بخشــى از ماليات آن ها را پوشــش دهد. مدير كل بهره ورى نيروى كار و توســعه كارآفرينــى وزارت كار ادامه داد: همچنين در ايــن بســته حمايتى، موضوع گشــايش لايــن ويژه مبادلات تجارى كارآفرينان در گمركات پيش بينى شــده است.ســرهنگى، پرداخــت هزينه هاى آمــوزش كارآفرينان براى شركت در دوره هاى بين المللى را از ديگــر مفاد حمايتى عنوان كرد و گفت: اين بســته در حال حاضر تدوين شده است اما بايد ســازوكارهاى اجرايى آن شفاف شود كه در اين مرحله قرار دارد.

وى افــزود: بســته پيشــنهادى سياســتگذارى و حمايتى براى كارآفرينان پس از نهايى شــدن با امضــاى وزير كار بــراى تصويــب بــه هيــات دولــت تقديم مىشود.

مديــر كل بهره ورى نيــروى كار و توســعه كارآفرينــى وزارت كار، همچنين از تاسيس باشگاه كارآفرينان برتر و آغاز فعاليت آن خبر داد و گفت: در اين باشــگاه 160 كارآفريــن برتــر كشــور عضويــت دارنــد كه مهــم ترين هــدف آن دورهمى كارآفرينان و اشــتراك نظرات و تجربيات موفق بين يكديگر است و اين مهم مىتواند تاثير قابل توجهــى در ارتقاى فعاليت هاى كارآفرينانه داشته باشد.

ســرهنگى، اتصــال كارآفرينــان به شــركت هاى داخلى و بين المللى و فراهم كردن زير ساخت هاى تعاملات و مبادلات كالايــى را از ديگر مزيــت هاى هم افزايى كارآفرينان در قالب باشــگاه عنوان كرد و گفــت: در اين تعامــلات كارآفرينان مدل هــاى موفــق اقتصــادى را مــى توانند به اشــتراك بگذارند.اين مســئول در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى درباره اين كه امكان عضويت جديد در اين باشــگاه براى كارآفرينان وجود دارد يا خير گفت: فعاليت اين باشگاه در فاز نخست با عضويت 160 نفر آغاز مى شود اما امكان عضويت ساير كارآفرينان در آينده فراهم خواهد شد.وى تاكيد كــرد: البته كارآفرينانــى مى توانند در اين باشــگاه عضو شــوند كه فعاليت يا محصول آنها بازار داخلى و خارجى داشته باشد يا اينكه مستعد باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.