اقتصاد و رفاه مردم هم هدف انقلاب بود

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

حجت الاســلام حســين ابراهيمى عضو جامعــه روحانيت مبارز طى يادداشــتى در روزنامه ايران نوشت: شعار اصلى مردم در راهپيمايى ها عليه رژيم پهلوى »استقلال، آزادى، جمهورى اســلامى« بود. معناى اين شــعار اين است كه مردم خواستار برپايى حكومت اســلامى و پياده شــدن اســلام در شــقوق مختلف جامعه بودهاند. اما نكته اينجاســت كه اســلام، جدا از امور معيشــتى و دنيوى مردم نيســت و براى آنها نيز برنامه دارد. اين مهم نه تنها در دستورات و احكام دين مبين اسلام مستتر است، بلكه در ســيره حضرت رسول (ص) و اميرالمومنين (ع) نيز مىتوان نشانههاى زيادى يافت كــه آن بزرگواران به بهبود زندگى مردم و رفع تنگدســتىها يــا افزايش رفاه جامعه مسلمانان اهتمامى تمام داشتند. به عنوان تنها يك مثال، حضرت على (ع) در نامه خود به يكى از واليان ســرزمينهاى اســلامى، او را به عمارت شهر يا همان آبادانى محيط زندگى مردم امر مىكنند. همچنان كه در اسلام آمده است كه براى كسى كه معاشى مقدر نيســت، معادى هم نيست. در انقلاب اســلامى ايران نيز مردم دنبال اسلام بودها ند، اسلامى كه براى همه نيازهاى زندگى و جامعه راهبردى ويژه دارد؛ هم به اصلاح جامعه مىانديشــد، هم به اصلاح فرهنگ، هم بــه تقويت اقتصاد فكر مىكند و هم به تجهيز و تقويت قوه نظامى و ســلاح تأكيد مىورزد. مردمى كه براى برپايى اسلام و قيام عليه رژيم شاه در خيابانها حاضر بودهاند هم، همه اينها را با هم مىخواستند. به عنــوان يك فرد حاضر در جريانهاى منتهى بــه انقلاب، مىتوانم بگويم كه مردم هم اســلام را مىخواستند و هم دنيايى كه با اسلام ســاخته مىشود. چراكه اساساً با يك اقتصاد ضعيف يا جامعهاى كه در حوزههاى فرهنگى و اجتماعى و نظامى قوى نشــده باشد، نمىتوان به واقع اعتلاى اسلام را محقق كرد.باوجود همه اينها، نمىتوان كتمان كرد كه امروز 40 ســال پس از گذشت انقلاب شكوهمند اسلامى همچنان مشكلاتى در جامعه وجود دارد. اما چه در جنگ 8 ســاله، چه فشارهاى هستهاى 12 ساله و چه اكنون كارشكنىها و فشارهاى دولت ترامپ، به همراه عوامل داخلى، شرايطى را فراهم كرد تا نتوانيم همه ظرفيتهاى خود را محقق كنيم. اما اين امر هيچ گاه به معناى نفى پيشرفتها و دستاوردهاى شگرف جمهورى اسلامى ايران نيست؛ دستاوردهايى، چون افزايش بى نظير سطح رفاه و تحصيلات مردم كه وجود ميليونها دانشجو در كشور و مراكز تحقيقاتى متعدد تنها گوشهاى از آن است.توضيح: اخيراً آيت ا... مصباح يزدى، رئيس مؤسسه آموزشــى و پژوهشى امام خمينى (ره) قم گفته است: »ماهيت انقلاب مردم كشــورمان، حاكميت اسلام و ارزشهاى دينى است و امروز هم براى بقاى آن، بايد به مسائل فرهنگى و معنوى بيشتر اهميت بدهيم. وى با انتقاد از برخى نهادها كه هدف اصلى انقلاب اســلامى را رفع فقر و محروميت وانمود مىكنند، گفت: اگر اين گونه باشد، انقلاب اسلامى چه تفاوتى با انقلابهاى ماركسيستى و ليبراليستى دارد.«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.